“กองทุน BMAPS” กระจายลงทุนสไตล์กองทุนบัวหลวง ชู 3 สูตรสำเร็จ เน้นปรับกลยุทธ์รับทุกสภาวการณ์

“กองทุน BMAPS” กระจายลงทุนสไตล์กองทุนบัวหลวง ชู 3 สูตรสำเร็จ เน้นปรับกลยุทธ์รับทุกสภาวการณ์

  • พิเศษเฉพาะ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ศกนี้ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) กองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100

 

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุน Bualuang Multi Asset Portfolio Solutions หรือเรียกสั้น ๆ ว่า BMAPS เป็นกองทุนที่มีจุดเด่นในสภาวะตลาดที่มีความท้าทายอย่างช่วงปัจจุบันที่ตลาดมีความผันผวนสูงการลงทุนจากกองทุนตราสารหนี้ให้ผลตอบแทนที่ตํ่ากว่าในอดีตมาก และตลาดต่างประเทศยังมีโอกาสให้เราได้เลือกลงทุนอีกมากมาย ทั้งนี้จึงเป็นโอกาสของผู้จัดการกองทุนที่จะแสวงหาการลงทุนในกองทุนเด่นๆของกองทุนบัวหลวง ไม่ว่าจะเป็นกองทุนในประเทศหรือกองทุนต่างประเทศก็ดี ผู้จัดการกองทุนยังมีการติดตามสภาวะตลาดอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปรับนํ้าหนักการลงทุนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงของกองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 อีกด้วย

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ กองทุนบัวหลวงได้คํานึงถึงความเสี่ยงที่นักลงทุนจะรับได้เป็นสําคัญ ผนวกกับการให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้จัดการกองทุนมืออาชีพมาจัดนํ้าหนักการลงทุนตามสภาวะตลาดในช่วงเวลาต่างๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนในแต่ละสภาวะได้โดยการสับเปลี่ยนระหว่างทั้งสามกองทุนในซีรีย์ BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100

กองทุน BMAPS มีให้เลือก 3 แบบ อยู่ที่ผู้ลงทุนชอบโอกาสรับผลตอบแทนแบบใด แบบแรก BMAPS25 ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ชอบโอกาสรับผลตอบแทนค่อยเป็นค่อยไป ไม่ชอบความผันผวนมากนัก กองทุนจะเน้นลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้เป็นหลัก จำกัดลงทุนในกองทุนตราสารทุนไม่เกิน 25% โดยมีการลงทุนเด่นของกองทุนบัวหลวง อาทิเช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-HY (H75) เป็นต้น แบบที่สอง BMAPS55 ซึ่งเพิ่มสัดส่วนลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน แต่ไม่เกิน 55% ของพอร์ต เหมาะกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนเพิ่มขึ้นแต่ยังกังวลเรื่องความเสี่ยงอยู่ ทั้งนี้กองทุนมีการเลือกลงทุนในกองทุนอย่างเช่น BFIXED, B-GLOBAL, B-ASIA, B-INNOTECH แบบที่สาม BMAPS100 ถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสมเพราะเปิดโอกาสให้ผู้จัดการกองทุนลงทุนในกองทุนตราสารทุนได้ถึง 100% มีการลงทุนในกองทุนอย่าง B-CHINE-EQ, B-ASIA, B-INNOTECH, B-GLOBAL เป็นต้น

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า ทุกวันนี้ โอกาสลงทุนไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศไทยต่อไปแล้ว การก้าวออกไปสู่การลงทุนนอกประเทศถือเป็นเรื่องที่จำเป็น แต่อุปสรรคที่นักลงทุนมักประสบปัญหากันคือ ภาวะการลงทุนทุกวันนี้ปรับเปลี่ยนเร็ว การปรับการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนเองอาจไม่ทันการณ์ ดังนั้นกองทุน BMAPS นอกจากจะมาช่วยเรื่องกระจายลงทุนแล้ว ยังมาช่วยในเรื่องของการบริหารพอร์ตลงทุน ซึ่งเป็นไปตามสไตล์ของกองทุนบัวหลวง

กองทุนบัวหลวงจึงกำหนดช่วงเวลาพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจ โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) ให้กับกองทุน BMAPS ทั้ง 3 แบบ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2564 นี้

ทั้งนี้ ผลตอบแทนย้อนหลัง ข้อมูล ณ 25 กุมภาพันธ์ 2564 BMAPS25 มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 1.23% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 0.49% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 2.89% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.73% สำหรับ BMAPS55  มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 2.83% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 1.92% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 5.76% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 7.05% และ BMAPS100 มีผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีที่ 5.03% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 2.97% และผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ 10.16% เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ 10.93%

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน BMAPS25 / BMAPS55 / BMAPS100 หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 2674 6488 กด 8

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

 

 

 กองทุนบัวหลวง

7 เมษายน 2564