แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21)

แจ้งปิดการเสนอขายก่อนครบกำหนดเวลาเสนอขายครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่ากองทุนเปิดบัวหลวงทริกเกอร์ 9-21 (TRIGGER9-21) ซึ่งเป็นกองทุนรวมผสม ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทุน หน่วยลงทุนของกองทุนรวม และเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ในสัดส่วนตั้งแต่ 0% ถึง 100% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกำหนดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2563 ด้วยขนาดกองทุน 1,000 ล้านบาท และเสนอขายได้อีกไม่เกิน 150 ล้านบาท นั้น ปรากฎว่ากองทุนดังกล่าวได้รับความสนใจจองซื้อหน่วยลงทุนจากผู้ลงทุนเป็นจำนวนมาก เป็นผลทำให้ขนาดกองทุนที่ออกเสนอขายเต็มจำนวนที่กำหนดในหนังสือชี้ชวนแล้วในวันที่ 15 กันยายน 2563 บริษัทจัดการจึงขอประกาศแจ้งปิดการเสนอขายกองทุนตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป เพื่อบริษัทจักได้นำไปจดทะเบียนกองทุนรวมกับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยเร็วต่อไป

ในโอกาสนี้ บริษัทขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจลงทุนกับกองทุนบัวหลวงอย่างสมํ่าเสมอตลอดมา

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

กองทุนบัวหลวง