‘B-DYNAMIC BOND’ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ BBLAM ตั้งใจให้ยืดหยุ่นทันโลก เปิดขายครั้งแรก 21–28 มีนาคมนี้

‘B-DYNAMIC BOND’ กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่ BBLAM ตั้งใจให้ยืดหยุ่นทันโลก เปิดขายครั้งแรก 21–28 มีนาคมนี้

รายงานข่าวจาก  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม  บัวหลวง จำกัด  หรือ  BBLAM เปิดเผยว่า BBLAM        ออกกองทุนตราสารหนี้ใหม่ กองทุนเปิดบัวหลวงไดนามิก บอนด์ (B-DYNAMIC BOND) โดยจุดประสงค์ของกองทุนเพื่อหาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก  อีกทั้งกองทุนนี้  BBLAM  ตั้งใจให้มีความยืดหยุ่นสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกลงทุน โดยกองทุนนี้จะเปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 21–28 มีนาคม 2566

กองทุน B-DYNAMIC BOND เป็นกองทุนตราสารหนี้ ประเภท Fund of Funds ซึ่งมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป และบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  นอกจากนี้  กองทุน  B-DYNAMIC BOND  นี้  ถือเป็นการเติมเต็มทางเลือกให้แก่นักลงทุนตราสารหนี้ของ BBLAM  

สำหรับ 2 จุดเด่น ที่ทำให้กองทุน B-DYNAMIC BOND เป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ “ยืดหยุ่น” และ “หาโอกาสลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ” มากกว่ากองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ที่ BBLAM เคยมี

จุดเด่นแรก   ได้แก่  การลงทุนที่ไม่ได้ผูกติดกับกองทุนกองใดกองหนึ่ง  การที่เป็นกองทุนประเภท Fund of Funds   ทำให้ได้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนการลงทุนได้หลากหลายกองทุนมากกว่าในระดับหนึ่ง ช่วยให้ผู้จัดการกองทุนบริหารจัดการกองทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้มากกว่า

จุดเด่นที่สอง คือ กองทุน B-DYNAMIC BOND กระจายลงทุนในตราสารหนี้ที่หลากหลายมากกว่าในหลายมิติ  เพราะนอกจากกองทุนจะมี  Core Port  ที่เปิดโอกาสหาผลตอบแทนจากตราสารหนี้ต่างประเทศหลากหลายประเภทแล้ว  ยังเปิดทางให้ผู้จัดการกองทุนเพิ่มสัดส่วนลงทุนในตลาดตราสารหนี้ประเทศอื่นๆ  มากขึ้น เช่น ตราสารหนี้ในกลุ่ม Emerging Market หรือตราสารหนี้ที่รับมือกับเงินเฟ้อ เป็นต้น 

จาก 2 จุดเด่นข้างต้น  ผู้จัดการกองทุนวางกลยุทธ์บริหารกองทุน B-DYNAMIC BOND แบบ “1 กองทุน กับ 3 พอร์ต” โดยพอร์ตแรกจะเรียก  Core Port  ซึ่งจะมีการลงทุนไม่น้อยกว่า 70%  ของขนาดกองทุน โดยคาดว่าจะลงทุนในหน่วยลงทุนของ PIMCO GIS Global Bond Fund ซึ่งบริหารจัดการโดย PIMCO การที่เลือกกองทุนดังกล่าว เพราะมีนโยบายสอดรับกับการกระจายลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับ  Investment Grade  ในสกุลเงินหลักของโลกเป็นหลัก พอร์ตที่สองจะเรียกว่า Satellite Port ซึ่งจะมีสัดส่วนลงทุนรวมกันไม่เกิน 30% ของขนาดกองทุน พอร์ตนี้เป็นพอร์ตที่ทางผู้จัดการไว้หาโอกาสลงทุน โดยเบื้องต้นมองไปใน 4 เรื่อง ได้แก่ โอกาสจากสหรัฐฯ (U.S. Outlook),  จีน  (China Bond),  ตราสารหนี้  High  Yield  และตราสารลงทุนประเภท  Inflation  Hedge  เป็นต้น ส่วนพอร์ตสุดท้ายเป็นการหาตราสารลงทุน  เพื่อให้สามารถบริหาร   Duration  ของพอร์ตให้เหมาะสมกับการขึ้นลงของดอกเบี้ย  ลดผลกระทบเมื่อดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น เป็นต้น

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลกองทุน B-DYNAMIC BOND ได้ที่ BBLAM โทร. 02-674-6488 กด 8 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ หรือ BF Fund Trading จาก BBLAM

• การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวนเมื่อไถ่ถอน (ไม่คุ้มครองเงินต้น)

• ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน

• กองทุนที่มีการลงทุนในต่างประเทศมิได้มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด

ทั้งนี้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุน

ในกองทุนดังกล่าว หรืออาจได้รับเงินคืนตํ่ากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

BBLAM

21 มีนาคม 2566