กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 66   จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  1  ปี 2566    (ระหว่างวันที่  1 มกราคม  2566  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2566) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.3500 บาทต่อหน่วย  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่   31  พฤษภาคม  2566    และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่  14  มิถุนายน  2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน   FUTUREP  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น  66 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.8350 บาทต่อหน่วย

ในไตรมาสที่  1  ปี  2566  กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน  234.19  ล้านบาท   ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 102.6 ล้านบาท  ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 131.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาส 4 ปี 2565 ขณะเดียวกัน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวนสัญญาเช่าที่ครบอายุและทำการต่อสัญญาเช่าในไตรมาส 1 รวมจำนวน 87 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 7,875.05 ตรม.จากการจัดทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14%  ประกอบด้วย สถาบันเสริมความงาม อุปกรณ์มือถือ  และเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น  อีกทั้งสัดส่วนที่เหลือประมาณ 86% เป็นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม    สำหรับอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส  1  ปี 2566 อยู่ที่ 95.2% ปรับลดลงจาก 97.4% ในไตรมาส 4 ปี 2565 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากปิดปรับปรุงพื้นที่เช่าบางส่วน เพื่อรอส่งมอบให้กับผู้เช่ารายใหม่ที่ต้องการขยายพื้นที่เช่า ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2566 และมีบางส่วนพิจารณาไม่ต่อสัญญา

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่  31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร และสิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791 ตารางเมตร  (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) รวมถึงสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของผนังภายนอกของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

BBLAM

25 พฤษภาคม 2566