BBLAM เสนอขายกองทุน ‘THAIESG’ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน  อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนระยะยาว

BBLAM เสนอขายกองทุน ‘THAIESG’ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนระยะยาว

BBLAM เสนอขายกองทุน ‘THAIESG’ กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน อีกหนึ่งทางเลือกของการลงทุนระยะยาว ในตราสารภาครัฐที่เน้นความยั่งยืนและยังคงใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (BBLAM) เปิดเผยว่า BBLAM เตรียมเสนอขาย ‘กองทุนรวมบัวหลวงตราสารภาครัฐไทยเพื่อความยั่งยืน’ (Bualuang Sovereign Instruments Thailand ESG Fund) หรือ B-SI-THAIESG เป็นครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 2-9 เมษายน 2567

คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล
กรรมการผู้จัดการ และ Head of Business Distribution

กองทุน B-SI-THAIESG เป็นกองทุนประเภท SRI Fund (Sustainable and Responsible Investing Fund) กองที่ 2 ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM และเป็นกองทุนแรกที่เน้นลงทุนในตราสารภาครัฐไทย โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นจะเป็น Positive Screening ซึ่งคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านความยั่งยืน (Environmental, Social and Governance: ESG)  ประกอบกับการประเมินด้านปริมาณและคุณภาพของผู้ออกหลักทรัพย์ โดยกองทุนจะลงทุนในตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond) ตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond)

โดย BBLAM จะจัดทำกรอบการวิเคราะห์หลักทรัพย์ ซึ่งใช้ข้อมูลจากสมาคมตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจากผู้ให้บริการภายนอก       (External Vendor)     เพื่อทำการวิเคราะห์ตราสาร  ครอบคลุมถึงกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร   นอกจากนี้ BBLAM จะยังคงวิเคราะห์ถึงโครงการที่จะนำเงินลงทุนไปใช้ เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งเกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยอย่างแท้จริง

คุณวศิน กล่าวเพิ่มเติมว่า “กองทุน B-SI-THAIESG ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในกลุ่มกองทุนเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่อาจไม่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากจนเกินไป   หลังจากที่     BBLAM     ได้ออกกองทุน B-TOP-THAIESG   ซึ่งเน้นลงทุนในตราสารทุนไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เรียกได้ว่า กองทุน SRI ภายใต้การบริหารจัดการของ BBLAM ทั้ง 2 กองทุนนี้ น่าจะตอบโจทย์และโดนใจผู้ลงทุนส่วนใหญ่ครับ”

ผู้ที่สนใจลงทุนสามารถสอบถามข้อมูลกองทุน    B-SI-THAIESG   ได้ที่  BBLAM   โทร. 02 674-6488 กด 8 หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกลงทุนได้ง่ายๆ ผ่านโมบายแบงก์กิ้งธนาคารกรุงเทพ หรือผ่าน BF Fund Trading จาก BBLAM

ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า ข้อมูลสำคัญ นโยบายการลงทุน เงื่อนไข ผลตอบแทน

ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุในคู่มือการลงทุน THAIESG ก่อนการตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

BBLAM

2 เมษายน 2567