ลงทุนผ่าน Fund of Funds กับลงทุนตรงในกองอสังหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างกันอย่างไร

ลงทุนผ่าน Fund of Funds กับลงทุนตรงในกองอสังหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างกันอย่างไร

ลงทุนผ่าน Fund of Funds กับลงทุนตรงในกองอสังหาฯ และโครงสร้างพื้นฐาน ต่างกันอย่างไร

โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน

BF Knowledge Center

นักลงทุนบางท่านมีคำถามว่าการลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยตรงกับการลงทุนในกองทุนรวม Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในกองทุนดังกล่าวให้ผลที่ต่างกันอย่างไร

  • การลงทุนใน Fund of Funds ซึ่งเป็นกองทุนรวมใช้เงินลงทุนน้อยกว่า ด้วยเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท ทำให้นักลงทุนได้กระจายการลงทุนในกองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐานหลากหลายกองทุน หากลงทุนโดยตรงท่านต้องใช้เงินมากกว่าเพื่อให้ได้กองทุนในจำนวนที่เท่ากัน
  • Fund of Funds ที่มีนโยบายลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศนอกจากการเพิ่มโอกาสและช่วยกระจายการลงทุนแล้ว ยังช่วยให้นักลงทุนได้รับความสะดวกในการลงทุน ถ้าท่านต้องลงทุนในต่างประเทศด้วยตัวเองจะมีภาระและขั้นตอนต่างๆ ที่ยุ่งยากพอสมควร
  • กรณีที่ลงทุนโดยตรง นักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลของกองทุนทุกกองด้วยตัวเอง ต้องทำการวิเคราะห์ ประเมินมูลค่าและอัตราผลตอบแทนซึ่งใช้พื้นฐานความรู้ด้านการเงินการลงทุน และยังต้องติดตามผลการดำเนินงานของทุกกองทุนเพื่อประเมินผลและปรับพอร์ตอย่างสม่ำเสมอ เทียบกับการลงทุนในกองทุนรวมภาระต่างๆ ดังกล่าวจะมีผู้จัดการกองทุนและทีมนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ทำหน้าที่ที่ยุ่งยากซับซ้อนแทนท่านทั้งหมด
  • ท่านที่เลือกลงทุนโดยตรงจะได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลเป็นรายไตรมาสอย่างสม่ำเสมอและค่อนข้างแน่นอน ถ้าทรัพย์สินของกองทุนยังสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ราคาของกองทุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์จะขึ้นหรือลงมากเท่าไร ก็ไม่ส่งผลต่อเงินปันผลของกองทุน แต่จะส่งผลต่อผลตอบแทนรวมต่อเมื่อนักลงทุนขายกองทุนออกไป

ในขณะที่ Fund of Funds ซึ่งเป็นกองทุนรวมจะสามารถจ่ายเงินปันผลก็ต่อเมื่อกองทุนมีกำไรสุทธิในงวดการดำเนินงาน โดยกำไรคิดมาจากรายได้ของกองทุนซึ่งได้แก่เงินปันผลของกองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ลงทุนไว้ หักค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกองทุน และยังต้องรวมผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดของกองทุนต่างๆ ที่ลงทุนไว้ ซึ่งเป็นการคำนวนกำไรตามมาตรฐานบัญชี อาจมีกรณีที่กองทุน Fund of Funds มีรายได้จากเงินปันผลแต่น้อยกว่าผลขาดทุนจากราคาตลาดที่ลดลง ถึงแม้จะเป็นผลขาดทุนทางบัญชีที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงเพราะยังไม่ได้ขายกองทุนออกไป แต่ส่งผลให้ในงวดดังกล่าวผลการดำเนินงานโดยรวมขาดทุน ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ยกเว้นกองทุนมีผลกำไรสะสมเป็นบวกอยู่ นักลงทุนจึงอาจไม่ได้รับเงินปันผลที่แน่นอนทุกงวดการดำเนินงาน

ข้อแตกต่างดังกล่าวเป็นสิ่งที่นักลงทุนควรทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนโดยตรงในกองทุนอสังหาฯและโครงสร้างพื้นฐาน หรือจะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม Fund of Funds