กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1500 บาทต่อหน่วย 13 ก.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1500 บาทต่อหน่วย 13 ก.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์
Press Release

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 59 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1500 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 กันยายน 2564

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 133.93 ล้านบาท ลดลง 10.3% จากไตรมาสแรก ปี 2564 เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ทำให้ผู้เช่าบางประเภทต้องปิดให้บริการตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกองทุนก็มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ทำให้รายได้ค่าเช่ารวมลดลง ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ ในไตรมาสที่ 2 ปี 2564 กองทุนรวมรับรู้กำไรจากการลงทุนสุทธิ 49.27 ล้านบาท ลดลง 24.8% จากไตรมาสแรก ปี 2564 เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาด ที่มีต่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่เมื่อไปเทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2563 จะเพิ่มขึ้น 323.3%

นายพรชลิต กล่าวว่า กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวม FUTUREPF พร้อมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยศูนย์การค้าซึ่งเป็นทรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน ได้ดำเนินมาตรการคัดกรองและเข้มงวดความความปลอดภัย ตามนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และยังคงดำเนินตามมาตรการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งกองทุนบัวหลวงเชื่อว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนบัวหลวง
19 สิงหาคม 2564