SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.18876 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 มี.ค. นี้

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.18876 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 มี.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Release  

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างวันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564  และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ  0.18876 บาท  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2565  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2565

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 9 ครั้ง  คิดเป็นเงิน 1.97759 บาทต่อหน่วย  และจ่ายเงินคืนทุนไป 1 ครั้ง  ในอัตรา  0.040 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินปันผลและเงินคืนทุนที่จ่ายออกไปทั้งสิ้น 2.01759 บาทต่อหน่วย

สำหรับ  ไตรมาส 4 ปี 2564 กองทุน SUPEREIF มีรายได้รวม 191.6 ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ  149.3  ล้านบาท อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ  เท่ากับ 77.9%  ส่วนผลการดำเนินงานทั้งปี 2564 มีรายได้รวม 832.4ล้านบาท รายได้จากการลงทุนสุทธิ 655.6 ล้านบาท อัตรากำไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ เท่ากับ 78.8%

ทั้งนี้ กองทุนรวม SUPEREIF ลงทุนในสิทธิในรายได้สุทธิจากการดำเนินโครงการกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินขนาดเล็กมากของบริษัท 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำกัด และ บริษัท เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 19 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ ปราจีนบุรี สระแก้ว พิจิตร และเพชรบูรณ์ โดยมีปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เสนอขายตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือการไฟฟ้านครหลวง (แล้วแต่กรณี) รวม 118 เมกะวัตต์

ขณะที่ ระยะเวลาโอนสิทธิรายได้สุทธิ  เริ่มตั้งแต่วันที่  14 สิงหาคม 2562  จนถึงวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแต่ละโครงการ ซึ่งระยะเวลาซื้อขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 21-22 ปี นับจากวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยวันสิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าโครงการสุดท้ายจะสิ้นสุดในวันที่ 26 ธันวาคม 2584

 

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 

BBLAM

18 กุมภาพันธ์ 2565