กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 15 มี.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 15 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 57 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มีนาคม 2564 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2563 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 184.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น […]

FUTUREPF แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

FUTUREPF แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (“FUTUREPF”) ได้มีการแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง แจ้งการดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (การระบาดใหม่) ที่กำหนดโดยหน่วยงานภาครัฐ ฉบับลงวันที่ 6 มกราคม 2564  โดย อ้างอิงประกาศจังหวัดปทุมธานี ที่ 9/2564  ฉบับลงวันที่ 4 มกราคม 2564 เรื่อง ปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื่อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด(“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  ขอแจ้งให้ทราบว่า โครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ได้ยกระดับมาตรการคัดกรองและเข้มงวดความปลอดภัยตามแนวนโยบายที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ผู้เช่าพื้นที่ประเภทสถาบันกวดวิชา และสถาบันพัฒนาเด็กเล็ก ห้ามจัดการเรียนการสอน (เว้นแต่เป็นกิจกรรมเพื่อการสื่อสารแบบทางไกล หรือวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นการใช้สถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บุคคล หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ) มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง (จากเดิมแจ้งปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ […]

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.2100 บาทต่อหน่วย 14 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)  เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  56  จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2100 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563 กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 149.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น […]

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน BRRGIF – FUTUREPF ผลดำเนินงานไตรมาส 2 กลางเดือนก.ย.นี้

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน BRRGIF – FUTUREPF ผลดำเนินงานไตรมาส 2 กลางเดือนก.ย.นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.02769 บาท/หน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และจ่ายเงินลดทุน ครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15 บาท/หน่วย โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนจากหน่วยละ 9.15 บาท เหลือหน่วยละ 9.00 บาท ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและเงินลดทุน โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ […]

กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล 0.2000 บาทต่อหน่วย พร้อมแจ้งเปิดศูนย์การค้าฯ ให้บริการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ทั้งเน้นย้ำทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล 0.2000 บาทต่อหน่วย พร้อมแจ้งเปิดศูนย์การค้าฯ ให้บริการ “ช็อปอย่างมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ทั้งเน้นย้ำทรัพย์สินที่ลงทุนมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค หรือ FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 54 โดยพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่อัตรา 0.2000 บาทต่อหน่วย จากผลการดำเนินงานในไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 พร้อมกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการของกองทุนในไตรมาสนี้จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อยู่บ้าง แต่กองทุนบัวหลวงยังเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินที่กองทุน FUTUREPF ลงทุนมีศักยภาพเติบโต ด้วยจุดแข็งของการเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียม […]

กองทุนบัวหลวง ย้ำความเชื่อมั่นทรัพย์สินใน ‘FUTUREPF’ มีศักยภาพเติบโต ทั้งสภาพคล่องพร้อมรองรับธุรกิจในอนาคต หลังผ่าน ‘โควิด-19’

กองทุนบัวหลวง ย้ำความเชื่อมั่นทรัพย์สินใน ‘FUTUREPF’ มีศักยภาพเติบโต ทั้งสภาพคล่องพร้อมรองรับธุรกิจในอนาคต หลังผ่าน ‘โควิด-19’

กองทุนบัวหลวงตอบรับนโยบายภาครัฐร่วมสนับสนุนและลดการแพร่กระจายของ ‘โควิด-19’ ย้ำความเชื่อมั่นถึงทรัพย์สินที่ลงทุนในกองทุน ‘FUTUREPF’ มีศักยภาพเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับ นักลงทุนอย่างต่อเนื่องในระยะยาว หลังสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ โดยกองทุนฯ มีความพร้อม ด้านสภาพคล่อง เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจได้ในทุกสถานการณ์ นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) บริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) กองทุน FUTUREPF ภายใต้การบริหารจัดการ โดยกองทุนบัวหลวง และบริษัท รังสิต พลาซ่า พร้อมให้ความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาการแพร่ระบาด โดยปิดให้บริการพื้นที่ศูนย์การค้า (ยกเว้นร้านค้าบางกลุ่มที่ได้รับอนุญาต) ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงระยะเวลาที่ภาครัฐกำหนดไว้ นอกจากนี้ “ศูนย์การค้า […]

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.3616 บาท/หน่วย วันที่ 13 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 14กุมภาพันธ์ 2563 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ประกาศจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 53 ในอัตรา 0.3616 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 (ไตรมาสที่ 4 ปี 2562) โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ ส่งผลให้เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดนี้ […]