DISCLAIMER

1.
การใช้งาน Bualuang Fund Application (“แอพลิเคชั่น”) ทั้งบนระบบ iOS Android และ บนเว็บไซต์ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าผู้ใช้งานจะต้องยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดการใช้งานต่างๆทั้งหมด โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดสำหรับการใช้งานแอพลิเคชั่นโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
2.
ประกอบด้วยส่วนที่ดำเนินการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (“บลจ. บัวหลวง” หรือ “ผู้ให้บริการ”) และ บริษัท สยามสแควร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  ในส่วนของ FundRadars ซึ่งอาจมีเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้งานเพิ่มเติมแตกต่างออกไปจากเงื่อนไขข้อกำหนดการใช้งานของแอพลิเคชั่น  ทั้งนี้ บลจ. บัวหลวง มิได้ให้คำรับรองหรือรับประกันเกี่ยวกับการให้บริการให้ส่วนของ FundRadars
3.
ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการ ยกเลิกการให้บริการ เปลี่ยนแปลงการให้บริการ การยกเลิกการเข้าถึงข้อมูล การเปลี่ยนแปลงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล   ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
4.
ผู้ให้บริการจัดทำบทความ เนื้อหา แสดงข้อมูลในแอพลิชั่นโดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมิอาจรับรองความถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะสม ความน่าเชื่อถือ ความมีอยู่ หรือความเป็นปัจจุบันของข้อมูล รายงาน รูปแบบ แผนผัง กราฟแสดงข้อมูล หรือการแสดงผลแบบใดๆได้ รวมถึงมิอาจรับรองถึงความปลอดภัยของเครือข่ายข้อมูล ระบบสื่อสาร ซอฟท์แวร์ การปราศจากไวรัส หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย  ผู้ให้บริการไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือใช้ข้อมูลที่แสดงในแอพลิเคชั่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนอันเกิดแก่ผู้ใช้งานหรือบุคคลอื่น
5.
บทความ วีดีโอ การนำเสนอข้อมูล หรือข้อมูลสินค้าหรือบริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในแอพลิเคชั่น อาจไม่ถูกต้องมีความผิดพลาด ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะทำการแก้ไขเป็นระยะ โดยการแสดงข้อมูลต่างๆในแอพลิเคชั่นจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นการทั่วไป มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อชักชวนหรือชี้นำในการตัดสินใจเพื่อดำเนินการใดๆ  ผู้ใช้งานต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณในการใช้ข้อมูลจากแอพลิเคชั่นด้วยตนเอง
6.
เว้นแต่จะมีกฎหมายที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ท่านรับทราบว่าแอพลิเคชั่นจะทำการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลในการเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น ทั้งนี้ ข้อมูลที่รวบรวมได้อาจถูกใช้และถูกเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ของผู้ให้บริการและแอพลิเคชั่น
7.
แอพลิเคชั่นอาจมีการเชื่อมกับเว็บไชต์หรือแอพลิเคชั่นของบุคคลที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น ท่านรับทราบและยอมรับความเสี่ยงใดๆจากการเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่ 3 แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมิได้ให้คำรับรอง รับประกันเกี่ยวกับข้อมูล สินค้า บริการ หรือการใช้งานใดๆ ที่ปรากฎอยู่บนแอพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3
8.
ข้อมูล รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมาย ชื่อ สัญลักษณ์ หรือการแสดงผลใดๆ ยกเว้นในส่วน FunRadars  ทั้งนี้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือมีส่วนหนึ่งส่วนใดได้ให้สิทธิหรืออนุญาตหรือไม่ ผู้ให้บริการสงวนสิทธิ์ทั้งหลายของผู้ให้บริการอันพึงมีตามกฎหมายเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นนี้ทั้งหมด ผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง แก้ไข ทำซ้ำ ทำใหม่ ดาวน์โหลด ส่งผ่าน เผยแพร่ (นอกเหนือจากช่องทางที่ผู้ให้บริการกำหนด) ดัดแปลง คัดลอก  ใช้เครื่องหมายการค้า ใช้ในลักษณะเพื่อวัตถุประสงค์ในทางการค้า หรือทำการใดๆอันเป็นการละเมิดสิทธิอันผู้ให้บริการพึงมีต่อแอพลิเคชั่นนี้  ทั้งนี้ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้บริการ
9.
ผู้ใช้บริการจะไม่ใช้งานแอพลิเคชั่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการใช้งานในลักษณะใดๆที่จะรบกวนการใช้งานหรือทำให้เกิดความเสียหายต่อแอพลิเคชั่น
10.
ข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในแอพลิเคชั่นเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บัวหลวง ผู้สนใจลงทุนควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน RMF หรือ LTF หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจลงทุน
11.
การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และในกรณีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน หรือ อาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
12.
ในกรณีที่ผู้ลงทุนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการได้ที่บริษัทจัดการกองทุนรวมหรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้งจากบริษัทจัดการ
13.
สำหรับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และเงื่อนไขที่กำหนดโดยกรมสรรพากร (ซึ่งสามารถศึกษาได้จากคู่มือการลงทุนที่บริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขาย) มิฉะนั้น ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และ/หรือผู้ลงทุนอาจถูกหัก (หรือไม่สามารถขอคืน) ภาษี ณ ที่จ่ายจากกำไรที่เกิดขึ้น ตลอดจนผุ้ลงทุนจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับภายในกำหนดเวลา และ/หรือ อาจต้องชำระเงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องเก็บเอกสารการลงทุนในกองทุนรวมรวมถึงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าท่านได้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขของการลงทุนที่กำหนดดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยืนยันสิทธิประโยชน์ทางภาษี ของท่านหากถูกเรียกถามในอนาคต
14.
การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนแอพลิเคชั่นนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
15.
การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคำนวณการลงทุนต่างๆ บนแอพลิเคชั่นนี้ บริษัทจัดการได้จัดทำขึ้นโดยวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน แม้บริษัทจัดการได้ใช้ความพยายาม โดยสุจริตเพื่อให้ข้อมูลและผลการคำนวณต่างๆ ถูกต้องมากที่สุด แต่ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลที่นำเสนอได้ ซึ่งอาจเกิจจากความผิดพลาดของข้อมูลที่นำมาใช้หรืออาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุอื่นโดยมิได้เจตนา บริษัทจัดการจึงมิได้รับรองถึงความถูกต้องแท้จริงและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ปรากฎดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
16.
กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการกองทุนรวม ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด จึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม ทั้งนี้ ผลการดำเนินการของกองทุนรวมไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือ ผลการดำเนินงานของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด