การลงทุนที่เหมาะสมสำหรับวัยเกษียณ

By… เสกสรร โตวิวัฒน์, CFP

BF Knowledge Center

การออมการลงทุนในวัยนี้ จำเป็นต้องจัดสรรเงินด้วยความระมัดระวัง แบ่งเงินออกเป็นส่วนๆ ต้องไม่ลงทุนเกินความเสี่ยงที่รับได้ และสำหรับคนที่รับความเสี่ยงได้

พอร์ตการออมการลงทุนของคนวัยเกษียณ มีหลักการสำคัญที่ใช้ได้ทั่วไป คือ

ควรเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับต่ำหรือปานกลางถึงต่ำ เพื่อบรรเทาปัญหาหากพอร์ตการลงทุนเกิดความเสียหาย

การลงทุนสำหรับวัยหลังเกษียณ ควรมีเป้าหมายให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ เพื่อรักษามูลค่าของเงินในกระเป๋าไม่ให้เสื่อมค่าลง รวมถึงให้จัดสรรไปลงทุนในรูปแบบที่ได้รับผลตอบแทนแบบสม่ำเสมอจากการลงทุนเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่าย ลดการดึงเงินต้นออกมาใช้ให้มากที่สุด เช่น เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ต่างๆ เช่นหุ้นกู้  พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารหนี้ที่จ่ายเงินคืนระหว่างการลงทุน กองทุนหุ้นที่จ่ายปันผล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ่ายปันผลสม่ำเสมอ เป็นต้น

พอร์ตเงินออมส่วนใหญ่ควรเน้นที่การซื้อกองทุนตราสารหนี้ ซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร หรือฝากธนาคาร เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำ ส่วนการลงทุนในหุ้น กองทุนหุ้น ทองคำ สินค้าโภคภัณฑ์ และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า สามารถทำได้โดยแบ่งส่วนในพอร์ตให้ชัดเจนออกมาจากพอร์ตการออมความเสี่ยงต่ำ ว่านี่คือส่วนที่ต้องการผลตอบแทนสูงขึ้น

ตัวอย่างสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำสำหรับวัยเกษียณ เช่น เงินฝาก หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล กองทุนตราสารหนี้ 50-75% หุ้น กองทุนหุ้น 10-30% ทองคำ กองทุนทองคำ 5-15% และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 10-20% และที่สำคัญการลงทุนนั้นต้องสะดวกและมีสภาพคล่องในการไถ่ถอนมาใช้จ่ายด้วย

การลงทุนในต่างประเทศที่เปิดกว้างขึ้น ก็เป็นโอกาสของผู้เกษียณที่พอมีเงินออม เพื่อหาโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากตัวเลือกที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม จะลงทุนอะไรก็ควรทำความรู้จักให้เข้าใจ หากไม่แน่ใจก็ควรลงทุนผ่านกองทุนรวมให้ผู้จัดการกองทุนมืออาชีพดูแลให้

สำหรับการจัดสรรเอง การกำหนดสัดส่วนลงทุน และทยอยซื้อขายเพื่อรับเงินมาใช้จ่ายรายเดือน ที่เป็นปัญหายุ่งยากของผู้สูงวัยหลายคน  กองทุนบัวหลวง ก็มี กองทุน B-Senior และ B-Senior-X  ที่มีนโยบายลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วนที่สูงไม่ต่ำกว่า 70% เพื่อเน้นความมั่นคง และมีสัดส่วนของการลงทุนในหุ้น ทองคำ กองทุนที่เน้นอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ไม่เกิน 30% เพื่อเพิ่มโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของกองทุนตามจังหวะที่เหมาะสม โดย B-Senior-X  จะเพิ่มโอกาสการลงทุนในต่างประเทศให้มากขึ้น

และกองทุนทั้ง 2 ยังมีให้เลือกบริการขายคืนเป็นประจำรายเดือนไปใช้จ่าย ก็น่าจะช่วยตอบโจทย์ปัญหายุ่งยากของหนุ่มสาวผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี