กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

กองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ (B-IR-FOF) และกองทุนเปิดฟันด์ออฟฟันด์บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานและอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-IR-FOFRMF)

Highlight

  • การปลดล็อคของภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม Retail, Exhibition Center แล IFF-Transportation และหากสถานการณ์ดีขึ้นหลายธุรกิจจะค่อยๆ กลับมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้ง Property Fund / REIT ด้วย
  • แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอยู่ในช่วงทรงตัวถึงขาขึ้น แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความผันผวนของ REITs ไม่สูงมากนัก และด้วยส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังค่อนข้างสูง REITs จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้

ภาพรวมตลาด 

ในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2564 ดัชนีของกลุ่ม Property Fund / REIT (SETPREIT) ปรับตัวเพิ่มขึ้น1.7% น้อยกว่า SET ที่เพิ่มขึ้น +13.1% เมื่อรวมผลตอบแทนจากเงินปันผล (Total Return) กลุ่ม Property Fund/REIT มี Total Return +7.55% เทียบกับ SET Total Return +15.7%

เมื่อแบ่งตามกลุ่มย่อยของ Property Fund/ REIT 8 เดือนแรกของปี ราคากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มมากที่สุด +12.9% ตามด้วย กลุ่มค้าปลีก +9.6% และกลุ่มโรงแรม +0.7% กลุ่มที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ กลุ่มสำนักงาน -12.6% และ กลุ่ม Exhibition Center -3.1% ในขณะที่กองทุนโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวลดลง -6%

ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย 10 ปี (Yield Spread) สำหรับกลุ่ม Property Fund / REIT อยู่ที่ 3.2% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 3.1% และสำหรับYield Spread กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานอยู่ที่ 4.2% น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 4.8%

มุมมองในอนาคต

การปลดล็อคของภาครัฐจะเป็นปัจจัยบวกต่อกลุ่ม Retail, Exhibition Center แล IFF-Transportation และหากสถานการณ์ดีขึ้นหลายธุรกิจจะค่อยๆ กลับมาดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะเป็นผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้ง Property Fund / REIT ด้วย

แม้ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรจะอยู่ในช่วงทรงตัวถึงขาขึ้น แต่การปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรน่าจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป จึงทำให้ความผันผวนของ REITs ไม่สูงมากนัก และด้วยส่วนต่างระหว่างอัตราเงินปันผลกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยังค่อนข้างสูง REITs จึงสามารถใช้เป็นเครื่องมือเพื่อใช้กระจายความเสี่ยงของพอร์ตได้

ปัจจัยเสี่ยงสำคัญยังคงเป็นสถานการณ์การระบาดของไวรัสสายพันธุ์ Delta ซึ่ง อาจทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวอีกครั้ง

ผลการดำเนินงานของกองทุน B-IR-FOF และ B-IR-FOFRMF ณ 31 สิงหาคม 2564

ประวัติการจ่ายปันผล B-IR-FOF

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต