กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค (B-FINTECH)

กองทุนเปิดบัวหลวงฟินเทค (B-FINTECH)

Highlight

  • หุ้นโลกปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยหนุนมาจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ดีขึ้น จากแรงหนุนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการเงิน และประชากรทั่วโลกมีอัตราการฉีดวัคซีนที่สูงขึ้น
  • เมื่อมองเป็นรายอุตสาหกรรมย่อย ในเดือนสิงหาคม กลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคและกลุ่มธนาคารให้ผลตอบแทนดีที่สุด ในขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์และกลุ่มประกันให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด
  • ผู้จัดการกองทุน มีมุมมองเชิงบวก จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง เนื่องจากแรงหนุนของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งหลังการคลายมาตรการล็อกดาวน์และจากการสนับสนุนทั้งด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากภาครัฐ

ภาพรวมตลาด

การพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรป ส่งผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ขณะที่ ญี่ปุ่นมีก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนและจีนมีการเร่งเปิดเมือง

วุฒิสภาสหรัฐอนุมัติแผนงบประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพ การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ การศึกษา สิ่งแวดล้อมและพื้นที่อื่นๆ ซึ่งเมื่อรวมกับร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ที่ได้รับการอนุมัติไปก่อนหน้าแล้ว อาจเป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้นได้อีกในปี 2565 แลt 2566

การประชุมที่ Jackson Hole นายเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำถึงการพิจารณาของเฟดที่จะดูประเด็นเรื่องการลดการเข้าซื้อสินทรัพย์ (Tapering) และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย อาจจะคนละช่วงเวลากัน

เมื่อมองเป็นรายอุตสาหกรรมย่อย ในเดือนสิงหาคม กลุ่มสินเชื่อผู้บริโภคและกลุ่มธนาคารให้ผลตอบแทนดีที่สุด ในขณะที่กลุ่มซอฟต์แวร์และกลุ่มประกันให้ผลตอบแทนน้อยที่สุด

พอร์ตการลงทุน

กองทุนมีการลงทุนในบริการด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ขายทำกำไรจากหุ้น Yeahka บริษัทด้านซอฟต์แวร์การชำระเงินของจีน หลังบริษัทมีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตั้งแต่ต้นปี ผู้จัดการกองทุนได้มีการขายทำกำไรเป็นระยะๆ จนตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เนื่องจากทางการจีนได้ออกกฎระเบียบเพื่อควบคุมมากขึ้น

มุมมองในอนาคต

ผู้จัดการกองทุนหลักมีมุมมองเชิงบวกต่อกองทุนในอนาคต โดยเห็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในปี 2564 และ 2565 จากแรงหนุนของอุปสงค์ที่แข็งแกร่งหลังการคลายมาตรการล็อกดาวน์และจากการสนับสนุนทั้งด้านนโยบายการเงินและนโยบายการคลังจากภาครัฐ

กองทุนให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มวัฏจักร ที่ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการโควิดในปีก่อน เช่น บริษัทค้าขายออฟไลน์ บริษัทที่จองที่พักและการเดินทางแบบออนไลน์ รวมไปถึงบริษัทสินเชื่อผู้บริโภคและธนาคารดิจิทัล เพราะกลุ่มเหล่านี้มีการฟื้นตัวขึ้นมากในปี 2564 และ เชื่อว่ากลุ่มฟินเทคจะยังคงให้ผลการดำเนินงานที่ดีกว่าตลาดโดยรวมในระยะยาว

ผลการดำเนินงานของกองทุน B-FINTECH ณ 31 สิงหาคม 2564

ข้อมูลกองทุนหลัก BGF FinTech Fund D2 USD ณ 31 สิงหาคม 2564

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต