BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23’ วันที่ 15-21 มี.ค.นี้

BBLAM เสนอขาย IPO ‘กองทุนรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23’ วันที่ 15-21 มี.ค.นี้

BBLAM  เสนอขาย  IPO กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23  หรือ Bualuang Thanarat 3/23  เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ IPO 15-21 มีนาคม 2566

รายงานข่าวจาก  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า  BBLAM เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมรวมบัวหลวงธนรัฐ 3/23 หรือ Bualuang Thanarat 3/23  (B3/23)  อายุประมาณ 6 เดือน   ประมาณการผลตอบแทน  1.40% ต่อปี   ขนาดโครงการ 3,500 ล้านบาท โดยเสนอขายในราคา 10 บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท

สำหรับ บัวหลวงธนรัฐ 3/23 จะนำเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังหรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็น ผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน  โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ  80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน รวมทั้งกองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะถือทรัพย์สินที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการของกองทุนรวม (buy-and-hold fund)

ส่วนที่เหลือจะลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารหนี้ของสถาบันการเงิน และหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ และหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น การทำธุรกรรมการซื้อตราสารหนี้ภาครัฐกับสถาบันการเงิน โดยมีสัญญาที่จะขายคืนตราสารหนี้ดังกล่าว ตามวันที่กำหนดในสัญญา

ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (Derivatives)  และไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมถึงไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้  (Non-Investment Grade)  อย่างไรก็ตาม กองทุนอาจมีไว้ซึ่งตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือตํ่ากว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade)  เฉพาะกรณีที่ตราสารหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ณ วันที่ลงทุนเท่านั้น

กองทุน B3/23 ไม่มีค่าธรรมเนียมการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน กองทุนนี้จะรับซื้อคืนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ภายในวันทำการก่อนวันครบกำหนดอายุโครงการ โดยการลดจำนวนหน่วยและใช้มูลค่าหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการรับซื้อคืนอัตโนมัติเป็นราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน  โดยผู้ซื้อหน่วยลงทุนจะได้รับเงินคืนอัตโนมัติภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันทำการถัดจากวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ  ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบคำขอเปิดบัญชี  (โอนเข้าบัญชี / เช็ค)   โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า    เมื่อกองเทอมฟันด์ครบอายุ  ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี  (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) 

ผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกองทุน B3/23    หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่  BBLAM        โทร. 0 2674 6488  กด   8    หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน     ได้แก่     ธนาคารกรุงเทพ   บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต และบมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนขึ้นกับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

BBLAM

15 มีนาคม 2566