BBLAM House View: การลงทุนในหุ้นไทยน่าสนใจมากขึ้น เมื่อการเมืองมีความชัดเจน

BBLAM House View: การลงทุนในหุ้นไทยน่าสนใจมากขึ้น เมื่อการเมืองมีความชัดเจน

โดย ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา Chief Economist, BBLAM

การจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้ บลจ.บัวหลวงคาดการณ์ นโยบายรัฐบาลที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการผลักดันก่อน (สะท้อนจากกระทรวงที่บริหารโดยพรรคแกนนำหลัก) ได้แก่ นโยบายที่สนับสนุนการบริโภค การท่องเที่ยว และคมนาคม

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม Tourism-related, และคมนาคม ตามลำดับ

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เราจะติดตามในระยะถัดไป จะเป็นอุตสาหกรรมที่อ้างอิงไปกับนโยบายที่ต้องอาศัยความชัดเจนด้านการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เช่น นโยบายเกี่ยวข้องกับพลังงาน นโยบายสาธารณสุขและนโยบายที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนการลงทุน

ที่มา: Various sourced compiled by BBLAM

ทั้งนี้ ยังมีประเด็นที่ต้องติดตามในระยะข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำว่ารัฐบาลจะเริ่มเมื่อไหร่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับผลกระทบด้านบวก ได้แก่ กลุ่มค้าปลีก ส่วนอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบด้านลบ จะเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กและกลาง ด้านกลุ่มธุรกิจที่ใช้แรงงานในสัดส่วนสูง เช่น กลุ่มอาหาร ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ รับเหมาก่อสร้าง และการท่องเที่ยว รวมถึงภาคบริการอื่นๆ อาจจะได้รับผลกระทบมากน้อยต่างกัน ขึ้นกับว่า 1) ธุรกิจเหล่านั้นสามารถ Pass-on ต้นทุนได้มากแค่ไหน 2) ธุรกิจเหล่านั้นมีฐานการผลิตในจังหวัดใด และ 3) รัฐบาลได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ในช่วงที่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

บลจ.บัวหลวงมองว่า ความชัดเจนทางการเมืองจะสร้างความหวังต่อเศรษฐกิจไทยได้ส่วนหนึ่ง โดยเราคิดว่า การลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยขนาดใหญ่ และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 น่าจะตอบรับกับอานิสงส์ด้านบวกได้ในระยะข้างหน้า