กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) จ่ายเงินปันผลและคืนเงินทุน รวม 0.24721 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) จ่ายเงินปันผลและคืนเงินทุน รวม 0.24721 บาทต่อหน่วย วันที่ 24 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 8 ในอัตราหน่วยละ 0.11721 บาท  จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 และจ่ายคืนเงินทุนครั้งที่ 3 ในอัตราหน่วยละ 0.13 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 9.48 บาท เหลือหน่วยละ 9.35 บาท หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายคืนเงินทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.24721 บาทต่อหน่วย

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและรับคืนเงินทุน โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลและจ่ายคืนเงินทุนครั้งนี้ BRRGIF จ่ายเงินปันผลรวม 8 ครั้ง เป็นเงิน 1.47080 บาทต่อหน่วย และจ่ายคืนเงินทุน 3 ครั้ง เป็นเงิน 0.95 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.4208 บาทต่อหน่วย

สำหรับ ผลการดำเนินงานของกองทุนรวม BRRGIF ประจำปี 2562 มีรายได้รวม 244.18 ล้านบาท ลดลง 7.57% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลจากรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิที่ลดลง ขณะที่ดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น ส่วนรายได้จากการลงทุนสุทธิ 217.22 ล้านบาท ลดลง 8.30% อย่างไรก็ดี กองทุนรับรู้การขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 24.22 ล้านบาท (เนื่องจากได้รับคืนเงินลงทุน 127.78 ล้านบาท ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลง 127.78 ล้านบาท ขณะที่การลดลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 152 ล้านบาท หรือจากมูลค่าเงินลงทุน 3,402 ล้านบาท เป็น 3,250 ล้านบาท) ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน อยู่ที่ 193 ล้านบาท ลดลง 11.23% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของปีก่อน

ประวัติการจ่ายเงินปันผล และคืนเงินทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต