กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4 รวม 0.31529 บาท/หน่วย

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4 รวม 0.31529 บาท/หน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยละ 0.11529 รวมทั้งจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4 ในอัตราหน่วยละ 0.20 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) จากหน่วยละ 9.35 บาท เหลือหน่วยละ 9.15 บาท หรือรวมแล้วจ่ายเงินปันผลพร้อมจ่ายเงินลดทุนเป็นเงินทั้งสิ้น 0.31529 บาทต่อหน่วย

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง

ทั้งนี้ บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและรับเงินลดทุน โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้

เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินลดทุนครั้งนี้ กองทุน BRRGIF จ่ายเงินปันผลรวม 9 ครั้ง เป็นเงิน 1.58609 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุน 4 ครั้ง เป็นเงิน 1.15 บาทต่อหน่วย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.73609 บาทต่อหน่วย

สำหรับ ผลการดำเนินงานของกองทุน BRRGIF ในช่วงไตรมาสแรกที่ผ่านมา หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 มีรายได้รวม 57.07 ล้านบาท ปรับลดลง 10.87% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.47% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยประกอบด้วยรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิ (NRTA) อยู่ที่ 56.90 ล้านบาท (ลดลง 10.10% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 1.35% จากไตรมาสก่อน เพราะมูลค่าเงินลงทุนใน NRTA ลดลงจากการทยอยได้รับคืนเงินลงทุนดังกล่าว) และรายได้ดอกเบี้ยรับอยู่ที่ 0.17 ล้านบาท (ลดลง 77.03% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลดง 29.17% จากไตรมาสก่อน)

รายได้จากการลงทุนสุทธิ ในไตรมาสแรก ปี 2563 อยู่ที่ 45.85 ล้านบาท ลดลง 19.79% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 12.14% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานบัญชี

ในไตรมาสแรก กองทุน BRRGIF รับรู้การขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน 5.50 ล้านบาท เนื่องจากการคืนเงินลงทุนจำนวน 71.51 ล้านบาท จึงส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนใน NRTA ลดลง เท่ากับ 71.51 ล้านบาท ในขณะที่การลดลงจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 77 ล้านบาท (การวัดมูลค่าเงินลงทุนจาก 3,250 ล้านบาท เป็น 3,173 ล้านบาท)

ประวัติการจ่ายเงินปันผล และคืนเงินทุน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

 กองทุนบัวหลวง

21 พฤษภาคม 2563