กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน BRRGIF – FUTUREPF ผลดำเนินงานไตรมาส 2 กลางเดือนก.ย.นี้

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผล 2 กองทุน BRRGIF – FUTUREPF ผลดำเนินงานไตรมาส 2 กลางเดือนก.ย.นี้

คุณพรชลิต พลอยกระจ่าง

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) ประกาศจะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.02769 บาท/หน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 และจ่ายเงินลดทุน ครั้งที่ 5 ในอัตรา 0.15 บาท/หน่วย โดยการลดเงินทุนจดทะเบียนจากหน่วยละ 9.15 บาท เหลือหน่วยละ 9.00 บาท ทั้งนี้ จะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผลและเงินลดทุน โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 11 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้

เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ครั้งแรก จนถึงครั้งล่าสุดนี้ กองทุน BRRGIF จ่ายเงินปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 10 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 1.61378 บาท และจ่ายเงินลดทุนมาแล้วรวม 5 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 1.30 บาท

ในขณะที่ กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) พร้อมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 55 จากกำไรสะสมในอัตรา 0.1500 บาท/หน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล โดยมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่ 14 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้ ส่งผลให้เมื่อนับรวมการจ่ายเงินปันผลตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งล่าสุดนี้ กองทุน FUTUREPF จ่ายเงินปันผลรวมแล้วทั้งสิ้น 16.1850 บาท/หน่วย

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนบัวหลวง
17 สิงหาคม 2563