กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม (B-CHINESSF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน (B-CHINE-EQ) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีนเพื่อการออม (B-CHINESSF)

Highlight

  • การควบคุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายหลักของจีนที่จะส่งเสริมให้จีนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร 
  • จีนยังคงต้องการเงินทุนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางอุตสาหกรรม ดังนั้นตลาดทุน ภายในประเทศจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา
  • กองทุนลงทุนโดยรักษาสมดุลย์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ของจีน และเน้นลงทุนในแนวคิดดังต่อไปนี้ พลังงานสะอาด การท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ เทคโนโลยีการแพทย์  การพึ่งพาการเติบโตในประเทศ และ การลดการพึ่งพิงต่างชาติ

มุมมองต่อตลาดหุ้นจีน

แม้ว่าการควบคุมในหลายอุตสาหกรรมของรัฐบาลจีนทำให้นักลงทุนหลายคนกังวลผลกระทบต่อตลาดหุ้นจีน ผู้จัดการกองทุนของ AGI มองว่า  การควบคุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายหลักของจีนที่จะส่งเสริมให้จีนเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีการลงทุนด้านเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากร

จีนมีความมุ่งมั่นที่จะลดการพึ่งพาจากสหรัฐและยุโรป  ดังนั้นจึงต้องการให้มีการลงทุนในกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ เซมิคอนดักเตอร์ พลังงานสะอาด บล็อกเชน และ เทคโนโลยีทางการแพทย์

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนมีผลกระทบน้อยมากต่อตลาดทุนในจีน แม้ว่าการระดมทุนในสหรัฐจะมีข้อจำกัดและทำได้ยากขึ้น แต่บริษัทจีนจะยังคงจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเพื่อระดมเงินลงทุนจากต่างชาติได้

จีนยังคงต้องการเงินทุนต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางอุตสาหกรรม ดังนั้นตลาดทุนภายในประเทศจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นจากที่ผ่านมา

ท่ามกลางกระแสข่าวด้านลบ นักลงทุนต่างชาติ ยังคงเข้าซื้อหุ้นจีนกลุ่ม A-shares ตั้งแต่ต้นปีจนถึงเดือนสิงหาคม (วันที่เขียนบทความ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นการ “Buy on Dip” หรือซื้อสะสมเมื่อเห็นจังหวะหุ้นปรับตัวลง

หุ้นกลุ่ม A-Share มีเสถียรภาพมาก ดัชนี MSCI A-Share +0.55% ในขณะที่ MSCI All China -12% ( ณ สิงหาคม 2564) ความผันผวนของหุ้นถูกจำกัดในวงเทคโนโลยีและการศึกษา

ปัจจัยหลายอย่างบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนกำลังชะลอตัวลง  ทำให้ AGI มองว่าน่าจะแป็นจุดสิ้นสุดของการใช้นโยบายทางการเงินที่เข้มงวด ตามที่ภาครัฐเริ่มใช้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วต้นถึงต้นปีนี้

พอร์ตการลงทุน 

ผู้จัดการกองทุน AGI A Share ได้เพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยี แต่ยังคงลงทุนน้ำหนักน้อยกว่าดัชนี (Underweight) อยู่ และได้ขายทำกำไรในกลุ่ม Industrial

สำหรับ AGI All China ผู้จัดการกองทุนเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยี โดยเฉพาะฮาร์ดแวร์ และยังคง Underweight บริษัทขนาดใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ต อี-คอมเมิร์ซ เพราะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาครัฐมากที่สุด แต่ยังคงมั่นใจว่าระยะยาวบริษัทเหล่านี้จะปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจและจะสามารถเติบโตในระยะยาวได้ และเป็นธุรกิจหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

อย่างไรก็ตาม โอกาสลงทุนในจีน ไม่ได้มีแค่กลุ่มเทคโนโลยีเท่านั้น ยังมีอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจและเติบโตได้ดี กองทุนลงทุนโดยรักษาสมดุลย์ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ของจีน และเน้นลงทุนในแนวคิดดังต่อไปนี้ พลังงานสะอาด การท่องเที่ยวและการบริโภคในประเทศ เทคโนโลยีการแพทย์  การพึ่งพาการเติบโตในประเทศ และ การลดการพึ่งพิงต่างชาติ

ผลการดำเนินงานของกองทุน  ณ 31 สิงหาคม 2564

สัดส่วนการลงทุนของกองทุน  ณ 31 สิงหาคม 2564

ประวัติการจ่ายปันผล  B-CHINE-EQ

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต