กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน (B-ASEAN) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASEANRMF)

Highlight

  • ผลตอบแทนของตลาดในกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ต้นปีถึง 21 ก.ย. 2564  ตลาดหุ้นเวียดนามให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด +21.78% ตามด้วยไทย +11.35% สิงคโปร์ +7.71% และ อินโดนีเซีย +2.13% ส่วนประเทศที่ให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงมากที่สุด คือ มาเลเซีย -6.26% และฟิลิปปินส์ -3.13%
  • ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนใน SEA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Shopee ที่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ขนาดใหญ่ บริษัทได้ประโยชน์จากการที่จะถูกรวมในดัชนี MSCI ASEAN และ MSCI Singapore
  • ธีมการลงทุนที่เกี่ยวกับการเปิดเมืองยังคงมีความน่าสนใจในระยะต่อจากนี้จนถึงปีหน้า และคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในปีหน้าเช่นกัน

ภาพรวมตลาด

ผลตอบแทนของตลาดในกลุ่มอาเซียนตั้งแต่ต้นปีถึง 21 ก.ย. 2564  ตลาดหุ้นเวียดนามให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด +21.78% ตามด้วยไทย +11.35% สิงคโปร์ +7.71% และ อินโดนีเซีย +2.13% ส่วนประเทศที่ให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงมากที่สุด คือ มาเลเซีย -6.26% และฟิลิปปินส์ -3.13%

เริ่มเห็นเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าตลาดอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะในไทย ฟิลิปินส์ และมาเลเซีย เนื่องจากเป็นตลาดที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นช้ากว่าตลาดอื่น อย่างไรก็ตาม การระบาดของไวรัสสายพันธ์ุเดลต้า เป็นปัจจัยกดดันตลาดอาเซียน และกระทบกับภาคการผลิต โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอาเซียนเป็นหนึ่งใน Supply Chain ที่สำคัญ และเพิ่มความเสี่ยงในการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกด้วย

พอร์ตการลงทุน

ผู้จัดการกองทุนมีการลงทุนใน SEA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Shopee ที่เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์ขนาดใหญ่ โดยเมื่อเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา MSCI ประกาศว่าจะมีการนำหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศเข้ามารวมคำนวณในด้ชนี MSCI ได้ ซึ่งจะทำให้ SEA Ltd. บริษัทของสิงคโปร์ซึ่งจดทะเบียนที่สหรัฐฯ แต่ดำเนินธุรกิจหลักในอาเซียน ถูกรวมในดัชนี MSCI ASEAN และ MSCI Singapore ด้วย SEA Ltd. มีมูลค่าตลาด $ 190 พันล้านเหรียญสหรัฐ และใหญ่ที่สุดในอาเซียน ดังนั้น SEA จึงได้รับประโยชน์จากการคำนวณใหม่ครั้งนี้ และจะทำให้ SEA Ltd. มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดใน MSCI ASEAN ที่ประมาณ 10% ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จประมาณปีหน้า  SEA Ltd. มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น  ทั้งส่วนของเกมส์ Freefire และ ธุรกิจ E-Commerce ที่แข็งแกร่งในอาเซียนและลาตินอเมริกา ผู้จัดการกองทุนมีมุมมองเชิงบวกกับบริษัท

ในรายประเทศ ผู้จัดการกองทุนให้น้ำหนักเวียดนามมากกว่าดัชนีชี้วัด ในขณะที่ให้น้ำหนักในไทยและมาเลเซียน้อยกว่าดัชนีชี้วัด

มุมมองในอนาคต

อาเซียนมีความน่าสนใจลงทุนเนื่องจากเป็นภูมิภาคที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิดและการฉีดวัคซีนที่ยังไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม อัตราการฉีดวัคซีนน่าจะทำให้แต่ละประเทศเข้าสู่ภาวะภูมิคุ้มกันหมู่เร็วๆ นี้ ธีมการลงทุนที่เกี่ยวกับการเปิดเมืองยังคงมีความน่าสนใจในระยะต่อจากนี้จนถึงปีหน้า และคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งในปีหน้าเช่นกัน

ผลการดำเนินงานของกองทุน B-ASEAN และ B-ASEANRMF ณ 31 สิงหาคม 2564

Disclaimer: เอกสารนี้จัดทำเพื่อเผยแพร่ทั่วไป โดยการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ ทั้งนี้ บริษัทฯ มิอาจรับรองความถูกต้องครบถ้วน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวได้ และบริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน มิได้มีวัตถุประสงค์ชักชวน ชี้นำ ให้ความเห็น หรือคำแนะนำในการตัดสินใจลงทุนทางการเงิน หรือการตัดสินใจในทางธุรกิจแต่อย่างใด ผู้ใช้ข้อมูลต้องใช้ความระมัดระวังและวิจารณญาณจากการใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต