จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ เทรนด์การตลาดในยุคดิจิทัล (ตอนจบ)

จากออนไลน์สู่ออฟไลน์ เทรนด์การตลาดในยุคดิจิทัล (ตอนจบ)

By… รุ่งนภา เสถียรนุกูล ธุรกิจ O2O ในไทย เทรนด์การดำเนินธุรกิจในอนาคต  จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่โลกออฟไลน์ หรือ โลกออนไลน์แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองรูปแบบเข้าด้วยกัน  การขายของในอินเทอร์เน็ตแต่เพียงอย่างเดียว สุดท้ายถึงจุดหนึ่ง ก็จะโตได้อย่างจำกัด แต่ถ้าทำธุรกิจขายและให้บริการในรูปแบบเดิมๆ ไม่ปรับตัวตามเทคโนโลยี ธุรกิจก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว สำหรับประเทศไทย ตัวอย่างของธุรกิจที่มีการใช้โมเดล O2O   ที่ดึงเอาความเป็นออนไลน์ มาเป็นตัวเชื่อมต่อทำให้กิจกรรมหรือบริการออฟไลน์เข้าด้วยกัน คือ  แอพพลิเคชั่น “LINE MAN” ที่แตกยอดมาจากแอพพลิเคชั่น LINE ที่ใช้สำหรับการสื่อสาร โดยทาง  LINE  ได้มีการทำการสำรวจความต้องการจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคในเมือง ถึงความต้องการการช่วยเหลือในชีวิตประจำวันด้านใดมากที่สุด  พบว่า คนในเมืองจะเน้นในเรื่องเกี่ยวกับอาหาร , การส่งสินค้าและเอกสาร รวมถึงการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  สิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ทาง LINE  ได้มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น LINE MAN ขึ้นมา ให้บริการทั้ง 4 ด้าน คือ  Food […]