กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ: Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD นโยบายการลงทุน: เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทหรือนิติบุคคลอื่นใดที่มีลักษณะ ดังนี้ 1) จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย 2) จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย 3) บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย ทั้งนี้ การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชียดังกล่าวไม่รวมถึงประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน: 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน: ลักเซมเบิร์ก สกุลเงิน: USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI AC Asia (ex Japan) Index Net TR USD Morningstar […]

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน

เรื่องต้องรู้ กับเงินชดเชยเมื่อว่างงาน โดย…อรพรรณ บัวประชุม CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center Grab Food, Grab bike, Kerry, Food Panda หลากหลายธุรกิจที่เติบโตและพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่กิจกรรมต่างๆ ที่ทำผ่านแอปพลิเคชัน ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยนี้ รูปแบบของการทำงานเองก็เช่นกัน หน้าที่การทำงานในรูปแบบเดิมๆ บางอย่างก็หายไป มีการใช้เครื่องมือทันสมัยมากขึ้น ลดการใช้คนลง และอาจจะมีอีกหลายอย่าง ที่เครื่องมือสามารถทดแทนคนได้ ดังนั้น ต้องมีการเตรียมพร้อมกับโลกที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา และนี่ก็อาจจะส่งผลทำให้หลายคนประสบกับภาวะได้เงินชดเชยแทนการทำงานก็เป็นได้ หากใครที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หรืออาจจะต้องพบกับเหตุการณ์แบบนี้ในระยะเวลาอันใกล้ ก็ต้องหันมามองดูรอบๆ ตัวว่าถ้าเป็นเราจะทำอย่างไร มีเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินไว้เพียงพอไหม สามารถหางานที่ใหม่ได้ทันทีหรือเปล่า หรือหากอยากทำเองอิสระเรามีความสามารถที่จะทำเองได้หรือเปล่า เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายเรียบร้อย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 […]

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ (B-ASIARMF)

กองทุนหลัก (Master Fund) ชื่อ:  Invesco Asian Equity Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C (AD) USD นโยบายการลงทุน: ลงทุนใน 1.) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียน ดำเนินธุรกิจหลักในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย 2.) หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกภูมิภาคเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในภูมิภาคเอเชีย 3.) หุ้นของบริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคเอเชีย โดยไม่รวมถึงญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ วันจดทะเบียน: 10 ก.ย. 2018 (สำหรับ Share Class ใหม่) ประเทศที่จดทะเบียน: ลักแซมเบิร์ก สกุลเงิน: USD เกณฑ์วัดผลการดำเนินงาน (Benchmark): MSCI AC Asia ex Japan Index Morningstar Category: Asia ex Japan […]

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

จีนประกาศหลายมาตรการหนุนภาคเอกชนหลังเศรษฐกิจชะลอตัว–เจอพิษสงครามการค้า

รัฐบาลจีนเตรียมยกระดับการสนับสนุนภาคเอกชนในปี 2019 โดยคณะรัฐมนตรีจีนประกาศมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง รวมถึงปัญหาสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน แถลงการณ์จากการประชุมคณะรัฐมนตรีจีนซึ่งมีนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีนเป็นประธานการประชุม ระบุว่า จะทำการปรับปรุงนโยบายต่างๆ เพื่อช่วยเหลือบริษัทเอกชน โดยธนาคารกลางจีน (PBOC) จะปรับลดอัตรากันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) แบบมีเป้าหมาย และส่งเสริมให้การเข้าถึงบริการทางการเงินครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยสนับสนุนบริษัทเอกชน นอกจากนี้รัฐบาลจีนจะเพิ่มการปรับลดภาษี และเร่งกระบวนการตรวจสอบการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของบริษัทเอกชน รวมถึงขั้นตอนการรีไฟแนนซ์ อีกทั้งจะหามาตรการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและกองทุนประกัน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับสินเชื่อของหุ้นที่นำมาวางประกันสำหรับบริษัทเอกชน รัฐบาลพร้อมให้คำมั่นที่จะปฏิบัติต่อบริษัทต่างๆ อย่างเท่าเทียมในด้านการประมูลราคาและการใช้ที่ดิน โดยไม่จำกัดว่าบริษัทจะเป็นของรัฐหรือของเอกชน เพื่อความเป็นกลางทางการแข่งขัน ขณะเดียวกัน รัฐบาลจะปกป้องสังหาริมทรัพย์ของผู้ประกอบการภาคเอกชนตามหลักกฎหมาย

กองทุน RMF ประเภทหุ้นและกองทุนผสมของกองทุนบัวหลวง

กองทุน RMF ประเภทหุ้นและกองทุนผสมของกองทุนบัวหลวง

กองทุน RMF ประเภทหุ้นและกองทุนผสมของกองทุนบัวหลวง โดย…เสกสรร โตวิวัฒน์ CFP® ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีเป้าหมายเพื่อให้เก็บเงินเพื่อวัยเกษียณ จะเก็บหรือลงทุนโดยวิธีใดก็ได้ผ่านกองทุน และลงทุนตามเงื่อนไข คือลงทุนต่อเนื่องทุกปี อย่างน้อย 5ปี นับจากวันลงทุนครั้งแรก และขายคืนได้เมื่อเกษียณ โดยขั้นต่ำคืออายุ 55 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ RMF ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องลงทุนในหุ้นเท่านั้น ตราสารหนี้เท่านั้น หรือกองทุนผสมเท่านั้น ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หรือผู้จัดการกองทุนต่างๆ จึงสามารถออกแบบกองทุน RMF ออกมาได้หลากหลายให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค เพราะแต่ละกลุ่ม คนอายุมาก อายุน้อย ความต้องการก็ไม่เหมือนกัน นอกจากนี้ช่องทาง โอกาสการลงทุนใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นเรื่อยๆ จึงมี RMF ใหม่ๆ เกิดขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ RMF ที่ลงทุนในต่างประเทศ ข้อสำคัญอย่างหนึ่งของ RMF […]

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA

คว้าโอกาสการเติบโตของภูมิภาคเอเชียไปกับ B-ASIA โดย…ศรศักดิ์ สร้อยแสงจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนทางการเงิน BF Knowledge Center กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย หรือ B-ASIA เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศประเภท Feeder Fund ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักชื่อ Invesco Asian Equity Fund โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัทดังนี้ บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่ในเอเชีย บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่นอกเอเชียแต่ดำเนินธุรกิจหลักในเอเชีย บริษัทโฮลดิ้งที่มีการลงทุนหลักในบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศที่อยู่ในเอชีย ทั้งนี้ไม่รวม ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จุดเด่นของหุ้นเอเชีย เอเชียมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะจีนและอินเดีย รวมทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ดีกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ นโยบายการปฏิรูปทางเศรษฐกิจของรัฐบาลหลายประเทศมีส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาซึ่งนำไปสู่การเติบโตในระยะยาว เช่นการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตและการเปิดเสรีทางการเงินของจีน การปฏิรูประบบภาษี ระบบการเงินและกฏหมายเศรษฐกิจของอินเดีย ขนาดของประชากรที่มีจำนวน 4200 ล้านคนและสัดส่วนของคนในวัยทำงานที่สูงเป็นปัจจัยสำคัญทั้งในด้านการผลิต และเป็นตลาดผู้บริโภคที่แข็งแกร่งที่มีอำนาจซื้อสูงขึ้นตามระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น มีบริษัทที่โดดเด่นซึ่งสินค้าและแบรนด์เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก เช่น Sumsung Electronic, Taiwan Semiconductor, Alibaba. Tencent ความเสี่ยง กองทุนนี้กระจายการลงทุนในหลายประเทศทำให้ได้ประโยชน์ในเรื่องกระจายความเสี่ยง แต่ยังมีความเสี่ยงที่สำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณา […]

Invesco มองโอกาสลงทุนหุ้นอินเทอร์เน็ตจีนและบริษัทเกาหลีที่โตดี

Invesco มองโอกาสลงทุนหุ้นอินเทอร์เน็ตจีนและบริษัทเกาหลีที่โตดี

John Pellegry, CFA, Product Director Invesco Ltd. เปิดเผยในงานสัมมนา BUALUANG FUND INVESTMENT FORUM TOWARDS 2019 หัวข้อ “RISING ASIA: THE FASTEST GROWING REGION OF THE WORLD” ว่า เอเชียเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก เป็นผลจากจำนวนประชากรเอเชียที่มีมาก คาดว่า ปี 2035 ประชากรในภูมิภาคเอเชียจะมีมากที่สุดเทียบทุกภูมิภาคของโลก ขณะที่เศรษฐกิจเอเชียจะมีขนาดใหญ่ 2 ใน 3 ของเศรษฐกิจโลก อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันการลงทุนในเอเชีย ยังคิดเป็น 10% ของทั้งโลกเท่านั้น จึงมีโอกาสลงทุนอีกมาก ทั้งนี้ จากข้อมูลผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น ที่ดูจากดัชนี MSCI AC Asia ex Japan […]

กองทุนบัวหลวง ส่ง 2 กองทุน RMF ใหม่ “B-INNOTECHRMF และ B-ASIARMF” เสนอขายครั้งแรก 2-9 ต.ค. นี้ หวังเพิ่มทางเลือกออมเงินที่หลากหลายรับวัยเกษียณ

กองทุนบัวหลวง ส่ง 2 กองทุน RMF ใหม่ “B-INNOTECHRMF และ B-ASIARMF” เสนอขายครั้งแรก 2-9 ต.ค. นี้ หวังเพิ่มทางเลือกออมเงินที่หลากหลายรับวัยเกษียณ

นายพีรพงศ์ จิระเสวีจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเตรียมเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ B-INNOTECHRMF และ “กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ B-ASIARMF เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 2-9 ตุลาคมนี้ เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมให้กับนักลงทุนที่กำลังมองหากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สำหรับใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีประจำปี พร้อมไปกับโอกาสรับผลตอบแทนด้วยการลงทุนในต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังช่วยตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการออมเงินรับวัยเกษียณในด้านการจัดพอร์ตลงทุน (Asset Allocation) “กองทุนบัวหลวงไม่หยุดที่จะมองหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยการพิจารณาออกกองทุนใหม่แต่ละครั้ง กองทุนบัวหลวงคำนึงถึงภาพการลงทุนในระยะยาว มองศักยภาพการเติบโตที่ชัดเจน ไม่ใช่การออกกองทุนตามกระแสที่ร้อนแรงในระยะเวลาสั้นๆ เช่นเดียวกับการเลือกกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) และกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชีย (B-ASIA) มาต่อยอดเป็นกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะเราเชื่อมั่นว่า ทั้ง 2 กองทุนนี้สามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีในระยะยาว และสร้างความมั่นคงทางการเงินให้นักลงทุน อย่างไรก็ดี นักลงทุนควรศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศ และเข้าใจความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนควบคู่ไปด้วย” นายพีรพงศ์ กล่าว B-INNOTECHRMF ช่วยตอบโจทย์การลงทุน […]