กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

สรุปภาวะตลาดหุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในปีนี้เมื่อพิจารณาจากดัชนี MSCI World Healthcare เพิ่มขึ้นน้อยกว่ากลุ่มอุตสาหกรรมอื่น อาทิ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มพลังงาน กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย กลุ่มสาธารณูปโภค เป็นต้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเฮลธ์แคร์เคยสร้างผลตอบแทนเป็นอันดับหนึ่งในปีที่แล้ว (แท่งสีฟ้า) โดยให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี MSCI AC World Net ถึง 11% ในปีก่อนหน้า (2018) กราฟแสดงผลตอบแทนดัชนี MSCI จำแนกตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมในปีนี้ถึงสิ้นเดือน มี.ค. (แท่งสีน้ำเงิน) เทียบปีที่แล้ว (แท่งสีฟ้า) ตามลำดับ กองทุนหลัก Wellington Global Healthcare Equity Fund ปิดไตรมาสแรกผลตอบแทนเพิ่มขึ้น +14.3% สูงกว่าดัชนี MSCI World Healthcare Net ที่ทำได้เพียง +8.1% ผลตอบแทนที่ดีกว่าดัชนีนั้น มาจากหุ้นส่วนใหญ่ที่กองทุนหลักลงทุนในกลุ่มชีวเภสัชกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีสัดส่วนประมาณ 35-40% ราคาหุ้นฟื้นตัว […]

การใช้จ่ายด้านสุขภาพในสหรัฐอาจพุ่งแตะ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027

การใช้จ่ายด้านสุขภาพในสหรัฐอาจพุ่งแตะ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2027

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานว่า ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ของสหรัฐ หรือ CMS หน่วยงานด้านสุขภาพของสหรัฐ เปิดเผยผ่านรายงานว่า สหรัฐจะใช้ง่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น 5.5% ต่อปี ในช่วง 10 ปี นับจากปี 2018 ซึ่งจะส่งผลให้ต้องใช้จ่ายด้านสุขภาพเกือบ 6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2027 เนื่องจากผู้คนมีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์มากขึ้น ทั้งนี้ การปรับขึ้นของรายได้ อัตราการจ้างงานที่ดีขึ้น จำนวนผู้คนที่ได้รับสิทธิจากภาครัฐในการใช้บริการทางการแพทย์ที่มากขึ้น รวมถึงการที่รัฐบาลมีโปรแกรมประกันสุขภาพผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป และผู้พิการ เป็นเหตุผลที่ทำให้การใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็น 19.4% ต่อมูลค่าเศรษฐกิจสหรัฐโดยรวมในปี 2027 ขณะที่ปี 2017 สหรัฐมีการใช้จ่ายด้านสุขภาพ 17.9% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) โดยหากนับเฉพาะการใช้จ่ายบริการทางการแพทย์ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7.4% ต่อปี ในช่วง 10 ปีต่อจากนี้ จากตัวเลขทั้งหมดที่ประเมินออกมานี้ หากดูในส่วนของ Medicaid ซึ่งเป็นโปรแกรมประกันของรัฐบาลสำหรับชาวอเมริกันผู้มีรายได้น้อย […]

ผลสำรวจระบุคนอเมริกันรุ่นใหม่พร้อมแชร์ข้อมูล-จ่าย-ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  

ผลสำรวจระบุคนอเมริกันรุ่นใหม่พร้อมแชร์ข้อมูล-จ่าย-ใช้เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ  

“รัฐบาลจีนอาจจะตอบโต้สหรัฐ หลังจากทางการแคนาดาได้จับกุมตัวนางเหม็ง ว่านโจว ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี ตามคำขอของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ” ดีลอยท์ ศูนย์บริการด้าน เฮลท์ โซลูชั่น ได้จัดผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคในสหรัฐ 4,530 ราย เกี่ยวกับการเลือก หรือตัดสินใจด้านประกันสุขภาพ บริการเฮลท์แคร์ และความอยู่ดีมีสุขของแต่ละคนว่ามีทัศนคติอย่างไร โดยแบ่งกลุ่มผู้บริโภคเป็น 4 ประเภทที่สะท้อนถึงความแตกต่างในความต้องการจัดการสุขภาพ ได้แก่ ผู้บุกเบิก (Trailblazers) คิดเป็น 16% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนอายุน้อยที่สุด มีรายได้สูงที่สุด ส่วนใหญ่มักมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว มีความเชี่ยวชาญใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพแทบทุกชนิด ยินดีแชร์ข้อมูลด้านสุขภาพให้แพทย์ พร้อมที่จะทำตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ใส่ใจเรื่องสุขภาพ และพร้อมเปลี่ยนแพทย์ทันทีหากรู้สึกไม่พอใจ ผู้สำรวจ (Prospectors) สัดส่วน 30% ของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มนี้อายุเฉลี่ยจะน้อย และเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงเป็นอันดับสอง เป็นกลุ่มที่ยินดีจะเปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพจากอุปกรณ์สวมใส่เคลื่อนที่ให้กับแพทย์ และเป็นกลุ่มที่ใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีติดตามผลด้านสุขภาพ พฤติกรรมที่แตกต่างคือคนกลุ่มนี้จะเชื่อการบอกต่อจากเพื่อนประกอบการตัดสินใจใช้บริการด้านสุขภาพ และให้ความสำคัญประกันสุขภาพ บริการเฮลท์แคร์ที่มีคุณภาพ ผู้สังเกตการณ์ (Bystanders) สัดส่วน […]

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) และกองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

เหตุที่หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ขึ้นมา New high “บริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์สบช่องหาจังหวะควบรวมกิจการเพื่อรวมศักยภาพด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการแพทย์ที่อุบัติขึ้นใหม่ในโลก เช่น ยีนเทอราพี (Gene Therapy) และยาชีววัตถุคล้ายคลึง(Biosimilars)ซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการแสวงหาโอกาสเติบโตของกิจการ” กระแสของการควบรวมกิจการ (M&A) กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักกับหุ้นของบริษัทในกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ เพราะบริษัทเหล่านี้ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อความอยู่รอดของกิจการ หลังผู้จ่ายเงิน (ได้แก่ บริษัทประกันสุขภาพ นายจ้าง และผู้บริโภค) กดดันบริษัทผู้ผลิตยา บริษัทผู้ขายสินค้าการแพทย์ เพื่อสกัดกั้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ในเวลาเดียวกันกับนักลงทุนซึ่งชื่นชอบธุรกิจในหุ้นกลุ่มนี้ก็พร้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจเนื่องจากมีประวัติผลตอบแทนดีเยี่ยม จากสาเหตุข้างต้นเราจึงเห็นบริษัทในกลุ่มเฮลธ์แคร์พยายามใช้เครื่องมือ M&A ต่อเนื่องทำสถิติสูงสุดทั้งทางด้านมูลค่าและดีลควบรวม โดยมีเหตุปัจจัย 4 อย่าง ซึ่ง ได้แก่ ต้องการดำรงความเป็นผู้นำ รักษาส่วนแบ่งตลาด ด้านการรักษาโรค ต้องการใช้ประโยชน์งานวิจัยและพัฒนาที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น ยีนเทอราพีและยาชีววัตถุคล้ายคลึง ซื้อบริษัท IT ที่ทำเฮลธ์แคร์เพื่อช่วยลดต้นทุน แสวงหาธุรกิจย่อยที่สร้างกำไร สรุปภาวะตลาดหุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์ในไตรมาส 2Q2018 ไตรมาส 2Q หุ้นกลุ่มโกลบอลเฮลธ์แคร์แทบจะไม่ตกเป็นข่าวเกี่ยวเนื่องกับกระแสการเมืองหรือนโยบายรัฐเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้น เนื่องจากถูกกระแสข่าวอื่นกลบ อาทิ การค้าสหรัฐฯ-จีน การรั่วไหลของข้อมูลผู้ใช้งานของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโซเชียลมีเดีย […]

ลงทุนในธุรกิจสุขภาพ ยั่งยืนในระยะยาว

ลงทุนในธุรกิจสุขภาพ ยั่งยืนในระยะยาว

 กองทุนบัวหลวง ศักยภาพของกลุ่ม Healthcare ในยุคที่ประชากรสูงอายุมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบัน ความต้องการในการรักษาสุขภาพจึงสูงขึ้นตาม  ทำให้บริการการแพทย์และสุขภาพต้องเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับอุปสงค์ดังกล่าว ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพของประชาชนเป็นหนึ่งในประเด็นซึ่งนักการเมืองและภาครัฐให้ความสำคัญมากที่สุด  เนื่องจากความเป็นอยู่ที่ดีของประชากรเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญของคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศ  และเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของประชากรซึ่งรัฐบาลจะเพิกเฉยไม่ได้    ประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนมากสนับสนุนนโยบายประกันสุขภาพอย่างมากเพื่อที่อย่างน้อยประชากรในประเทศมีโอกาสเข้าถึงและใช้บริการทางสุขภาพขั้นพื้นฐานได้ การลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาว นักลงทุนจำนวนมากในปัจจุบัน มองข้ามหุ้นหรือกองทุนในอุตสาหกรรม Health Care ในพอร์ตการลงทุน เนื่องจากพวกเขามองว่าอุตสาหกรรม Health Care โดยพื้นฐานนั้นมีค่า beta ต่ำ หรืออัตราผลตอบแทนจะเคลื่อนไหวขึ้นลงในอัตราส่วนที่น้อยกว่าผลตอบแทนของตลาด จึงคิดว่าจะทำให้ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังเติบโตดังเช่นในปัจจุบัน หลังจากวิกฤติทางการเงินโลกครั้งใหญ่ในปี 2008 เป็นต้นมา ธุรกิจ Health Care จำนวนมาก ได้ควบรวมกันเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการแข่งขันในตลาดให้สูงขึ้น โดยหลายองค์กรเลือกที่จะควบรวมองค์กร หรือซื้อธุรกิจด้านอื่นๆ ซึ่งจะเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Health Care ของตนได้   บริษัทในอุตสาหกรรม Health Care นั้นต่างเพิ่มการใช้จ่ายและการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวของความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นจากการเติบโตของประเทศตลาดใหม่ทั้งหลาย ซึ่งรายได้ต่อหัวประชากรที่กำลังปรับเพิ่มขึ้นจะถูกนำมาใช้จ่ายในด้านสุขภาพเป็นจำนวนมาก      นอกจากนี้ การขยายตัวและความมั่งคั่งของทวีปเอเชีย โดยเฉพาะประเทศจีนได้ทำให้เราได้เห็นถึงความต้องการด้าน Health Care ที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ความน่าดึงดูดของอุตสาหกรรม […]