SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.22007 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้ 

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 18 ในอัตรา 0.22007 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นี้ 

 นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง   กรรมการผู้จัดการ  Head   of   Real   Estate   &   Infrastructure   Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 18 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 หรือระหว่างวันที่  1   มกราคม  2567   ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567  ในอัตราหน่วยลงทุนละ  0.22007  บาท  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม  2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  จนถึงการประกาศจ่ายเงินครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 18 ครั้ง […]

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 17 ในอัตรา 0.08841 บาทต่อหน่วย วันที่ 21 มีนาคม 2567 นี้ 

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 17 ในอัตรา 0.08841 บาทต่อหน่วย วันที่ 21 มีนาคม 2567 นี้ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 17 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2566  ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.08841 บาท และจะจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4  จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  2-4  ปี  2566 หรือระหว่างวันที่  1  เมษายน – 31  ธันวาคม 2566 ในอัตรา […]

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 16 ในอัตรา 0.02950 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นี้ 

SUPEREIF จ่ายปันผลครั้งที่ 16 ในอัตรา 0.02950 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธันวาคม 2566 นี้ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 16 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 หรือระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566  ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.02950 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่  24 พฤศจิกายน  2566  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 16 ครั้ง คิดเป็นเงิน […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 15 ในอัตรา 0.15798 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 กันยายน 2566 นี้ 

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 15 ในอัตรา 0.15798 บาทต่อหน่วย วันที่ 7 กันยายน 2566 นี้ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 15 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566  และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.15798 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่  24 สิงหาคม  2566  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่  7 กันยายน 2566 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 15 […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 14 ในอัตรา 0.23760 บาทต่อหน่วย วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นี้ 

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 14 ในอัตรา 0.23760 บาทต่อหน่วย วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นี้ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.23760บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่  29 พฤษภาคม  2566  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 14 ครั้ง คิดเป็นเงิน  2.82476 […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.13093 บาทต่อหน่วย

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.13093 บาทต่อหน่วย

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.13093 บาทต่อหน่วย  และเงินคืนทุนครั้งที่ 3 ในอัตรา 0.040 บาทต่อหน่วย วันที่ 22 มีนาคม 2566 นี้  นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 13 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.13093 […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 12 ในอัตรา 0.13498 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นี้ 

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 12 ในอัตรา 0.13498 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธันวาคม 2565 นี้ 

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 หรือระหว่างวันที่  1  กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.13498 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 13 ธันวาคม 2565   เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF จ่ายเงินปันผลรวม 12 ครั้ง คิดเป็นเงิน  2.45623 บาทต่อหน่วย   และจ่ายเงินคืนทุนไป  […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 11 ในอัตรา 0.09094 บาทต่อหน่วย

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 11 ในอัตรา 0.09094 บาทต่อหน่วย

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 11 ในอัตรา 0.09094 บาทต่อหน่วย และเงินคืนทุนครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.140 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 กันยายน 2565 นี้ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 11 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 หรือระหว่างวันที่  1  เมษายน – 30 มิถุนายน 2565 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.09094 บาท และจะจ่ายเงินคืนทุนครั้งที่ […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.25272 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 10 ในอัตรา 0.25272 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                    Press Release นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 10 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่  1  มกราคม – 31 มีนาคม 2565  จากกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ  0.25272 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน  จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF […]

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.18876 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 มี.ค. นี้

SUPEREIF เตรียมจ่ายปันผลครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.18876 บาทต่อหน่วย วันที่ 18 มี.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ Press Release   นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) จะจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 9 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 หรือระหว่างวันที่  1  ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564  และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ  0.18876 บาท  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 มีนาคม 2565  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุน จนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด SUPEREIF […]