หุ้น Small & Mid Cap

หุ้น Small & Mid Cap

หุ้น Small & Mid Cap เรียกกันง่ายๆ ว่าหุ้นขนาดเล็กและกลาง โดย Cap ย่อมาจาก Market Capitalization หมายถึง มูลค่าตามราคาตลาดของหุ้นซึ่งวัดจากราคาตลาดของหุ้นคูณกับจำนวนหุ้นจดทะเบียน แสดงถึงขนาดของหุ้นหรือบริษัท ดังนนั้น Market cap ของหุ้นทุกตัวจึงแสดงถึงมูลค่ารวมหรือขนาดของตลาดหุ้น Market cap ยังถูกใช้ประกอบการคำนวนดัชนีตลาดหุ้น ทั้งดัชนีรวมของตลาด (SET Index) หรือ ดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ 50 หุ้น (SET50 Index) ตลาดหลักทรัพย์ยังจัดทำดัชนีหุ้นแยกตามขนาด ได้แก่ หุ้นขนาดใหญ่ (Large cap FSTHL) หุ้นขนาดกลาง (Mid cap FSTHM) และ หุ้นขนาดเล็ก (Small cap FSTHS) เพื่อแสดงสภาวะของหุ้นในกลุ่มที่มีขนาดแตกต่างกัน เพิ่มเติมจากดัชนีตลาดรวม นักลงทุนจะสามารถแยกแยะได้ว่าดัชนีรวมของตลาดที่เปลี่ยนไปนั้น หุ้นแต่ละขนาด […]