กองทุนความยั่งยืนในสายตาของไอเอ็มเอฟ

กองทุนความยั่งยืนในสายตาของไอเอ็มเอฟ

โดย…ทนง ขันทอง นักลงทุนทั่วไปมีความเห็นว่า การลงทุนในบริษัทที่ให้การสนับสนุนความยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ และบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรจะทำ ส่วนทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ)ได้ทำวิจัย และพบว่า การลงทุนในกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนให้ผลตอบแทนที่ดี หรือไม่แตกต่างจากกองทุนหุ้นทั่วๆ ไป รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF’s Global Financial Stability Report, October 2019) พบว่า ผลตอบแทนของกองทุนที่เน้นนโยบายความยั่งยืนสามารถเทียบเคียงกับกองทุนหุ้นทั่วไปได้ “เราไม่พบหลักฐานเฉพาะที่ว่า นักลงทุนที่เน้นความยั่งยืนจะได้รับผลตอบแทนน้อยกว่า หรือมากกว่านักลงทุนโดยทั่วไปสำหรับการลงทุนที่คล้ายกัน” นาย Evan Papageorgiou ผู้เขียนรายงาน และมีตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่าย Monetary and Capital Markets Department ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ กล่าว รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ พบว่า นักลงทุนไม่ได้เสียโอกาสของการได้ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) การลงทุนในรูปแบบ ESG จะเน้นให้ความสำคัญกับบริษัทที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยก๊าซคาร์บอนด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ การเปิดโอกาสกว้างสำหรับพนักงานทุกคนโดยไม่คำนึงถึงชนชั้น วรรณะหรือผิวสี และการมีการทำระบบบัญชีที่โปร่งใส […]

กองทุน BKIND กับการร่วมสนับสนุนภารกิจเติมความรู้ ผ่านโครงการ “Saturn Light”

กองทุน BKIND กับการร่วมสนับสนุนภารกิจเติมความรู้ ผ่านโครงการ “Saturn Light”

โดย จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND) เป็นกองทุนรวมที่มีการแบ่งเงินค่าจัดการกองทุน 40% ไปสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคม ซึ่งกว่า 6 ปีที่กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมา สนับสนุนไปแล้ว 54 โครงการ รวมเป็นเงินเกือบ 42 ล้านบาท ภารกิจหนึ่งที่น่าสนใจ ที่กองทุน BKIND มีส่วนสนับสนุน ก็คือ ด้านการศึกษา อย่างเช่น การร่วมสนับสนุนเงินงบประมาณ 294,700 บาท ในช่วงเวลาดำเนินงานของโครงการ ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – สิงหาคม 2563 ให้กับโครงการ Saturn Light อันเป็นโครงการที่ต่อยอดและขยายขอบเขตมาจากโครงการ Saturday School ซึ่งจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสในพื้นที่กรุงเทพฯ เท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากโครงการได้รับเงินสนับสนุนส่วนนี้ไป ก็คือ การขยายโครงการ Saturday School ไปยังต่างจังหวัด เช่น […]

เคล็ดลับจัดการเงินในครอบครัว

เคล็ดลับจัดการเงินในครอบครัว

โดย พริ้มพัชร จิรบวรพงศา AFPTTM กองทุนบัวหลวง การบริหารจัดการเงินในครอบครัว เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจและรอบคอบ เพราะถ้าหากละเลยหรือขาดความระมัดระวัง  จนทำให้การเงินของครอบครัวไม่มั่นคง  ก็อาจส่งผลกระทบกับคนที่เรารัก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวัน  การทำงาน  การเรียน รวมถึงความมั่นคงทางอารมณ์และจิตใจด้วย ด้วยเหตุนี้ การบริหารจัดการเงินในครอบครัว  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องวางแผนและลงมือทำ “ร่วมกัน” อย่างมีวินัย  เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินร่วมกัน แต่เชื่อหรือไม่ว่า ปัญหาทางการเงินในครอบครัวส่วนใหญ่นั้นเกิดจากการ  “ไม่ร่วมกัน”  ซึ่งสาเหตุของการไม่ร่วมมือกันนี้  ไม่ได้เกิดจากความชัง  แต่เกิดจากความรักและความเสียสละของคนที่ได้ชื่อว่าเป็น “ผู้นำครอบครัว หรือ เสาหลักในการหารายได้” ที่ต้องการให้สมาชิกในครอบครัวได้กิน ได้ใช้  อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกังวลใจ  นำไปสู่การใช้จ่ายที่ไม่ระมัดระวังของคนในครอบครัว  และถ้าหากโชคไม่ดีหรือเกิดเหตุไม่คาดคิดก็อาจทำให้การเงินของครอบครัวต้องประสบปัญหาได้ แนวทางป้องกัน หรือ จัดการเรื่องเงินในครอบครัวนั้น  เริ่มต้นที่การเปิดใจยอมรับว่า การพูดคุยเรื่องเงินกันในครอบครัวนั้นเป็นเรื่องปกติที่ต้องทำ และต้องพูดคุยร่วมกันทุกคน  ไม่จำกัดว่าเป็นผู้สูงอายุ เด็ก สามีหรือภรรยา เพราะทุกคนคือ “สมาชิก” ที่มีส่วนได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและลบ จากการจัดการเงินในครอบครัว ด้วยเหตุนี้  อยากนำเสนอ  4  แนวคิดในการจัดการเงินเพื่อความสุขในครอบครัว ซึ่งกุนซือในการจัดการเรื่องนี้  คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก “ตัวเรา” โดยแนวคิดแรกที่อยากให้เริ่มต้นทำก็คือ “การสนับสนุนให้ทุกคนในครอบครัววางแผนการเงินส่วนบุคคล”  ด้วยการกระตุ้นให้ทุกคนบริหารจัดการรายรับของตัวเองให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  รู้จักสังเกตและควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตัวเองให้เหมาะสม  สามารถมีเงินใช้จ่ายเพียงพอ  มีเงินออม  และไม่มีหนี้สิน ในกรณีที่ค่าใช้จ่ายมากกว่า […]

สิงคโปร์ชี้วิกฤติสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ ดันนโยบายพัฒนาประเทศยั่งยืน

สิงคโปร์ชี้วิกฤติสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามมนุษยชาติ ดันนโยบายพัฒนาประเทศยั่งยืน

รัฐสภาสิงคโปร์ออกมายอมรับว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก โดยมีเป้าหมายเรียกร้องให้รัฐบาล ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเร่งดำเนินการในประเด็นนี้ ซึ่งข้อเสนอบางส่วนที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) อภิปรายไว้ ได้แก่ การติดตามการลดปริมาณการใช้พลังงาน รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะสร้างห่วงโซ่อุปทานอาหารที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้น และที่สำคัญคือการบริหารจัดการกับขยะ หลังจากการอภิปรายเมื่อวันจันทร์ที่ 1 ก.พ. 2021 รัฐสภาสิงคโปร์ได้อนุมัติการเคลื่อนไหวที่จะเร่งการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยประกาศให้ปัญหานี้เป็นภาวะฉุกเฉินระดับโลก การเคลื่อนไหวดังกล่าวยังได้รับการสะท้อนการยอมรับว่า วิกฤติสภาพภูมิอากาศเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ ที่ต้องใช้ความพยายามร่วมกันในการบรรเทาและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง เพื่อรองรับความยั่งยืนในการพัฒนาของสิงคโปร์ ปัจจุบันยังคงอยู่ระหว่างการหารือนโยบายการดำเนินการด้านสภาพอากาศที่เข้มข้นมากขึ้น และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสิงคโปร์ หลังจากการประกาศชัดเจนก็จะทำให้ประเทศเป็นผู้นำในภูมิภาคอีกครั้งในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เมื่อปีที่ผ่านมาสิงคโปร์ได้เปิดตัวแผนมูลค่า 1 แสนล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (7.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อปรับให้เข้ากับอนาคตที่ต้องเผชิญกับสภาพภูมิอากาศ และลงทุนเพิ่มเติมในภาคการผลิตอาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งเมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้สิงคโปร์กลายมาเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอาหาร ย้อนไปในปี 2019 สิงคโปร์ประกาศให้เป็น ‘year of zero waste’ หรือปีแห่งการปลอดขยะ โดยเปิดตัวแผนแม่บทในการกำจัดขยะที่ฝังกลบลดลง 30% ภายในปี 2030 ซึ่งแผนแม่บทนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืน

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินจริงหรือ

ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย นำไปสู่ความสำเร็จทางการเงินจริงหรือ

โดย…พริ้มพัชร จิรบวรพงศา, AFPT™ กองทุนบัวหลวง ตั้งแต่เกิดสถานการณ์โควิด-19 หลายคนน่าจะรับรู้ได้ถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินแล้ว เนื่องจาก ส่งผลกระทบต่อเราในหลายๆ ด้าน  ไม่ว่าจะเป็น การใช้ชีวิต  การทำงาน รวมถึงการเงินด้วย หลายคนบอกว่า  คนที่อยู่รอดปลอดภัยดี คือ  คนที่รู้จักปรับตัว  ปรับรูปแบบการใช้ชีวิต  ปรับวิธีการทำงาน  แต่สิ่งที่ปรับยากมากที่สุดคือ “เรื่องเงิน” เพราะในสถานการณ์แบบนี้ เชื่อว่า หลายคนอาจมีรายรับน้อยลงกว่าเดิม ตั้งแต่นายจ้างอาจปรับลดเงินเดือน งดโอที ไม่มีโบนัส ส่วนคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ลูกค้าก็อาจเข้ามาใช้บริการน้อยลง เนื่องจากต้องคำนึงเรื่องสุขอนามัย Social Distancing หรือคนที่ทำงานฟรีแลนซ์  ก็อาจมีจำนวนงานว่าจ้างน้อยลง เพราะบริษัทที่ว่าจ้างต้องระมัดระวังค่าใช้จ่าย หลายคนมีความกังวลใจ เพราะในขณะที่รายรับลดลง แต่รายจ่ายต่างๆ ของเรากลับไม่ได้ลดลงตามไปด้วย มิหนำซ้ำยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเข้ามาอีก ไม่ว่าจะเป็น ค่าน้ำ ค่าไฟ เพราะเราต้องทำงานที่บ้านมากขึ้น หรือ ค่าบริการสั่งอาหารออนไลน์ ทำให้คิดว่า เอ๊ะ!  หรือเราต้องทำอะไรสักอย่างหรือเปล่า? […]

ผลสำรวจชี้ Gen Z ห่วงโลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉินต้องเร่งแก้ ชี้รัฐต้องมีนโยบายเข้มข้น

ผลสำรวจชี้ Gen Z ห่วงโลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉินต้องเร่งแก้ ชี้รัฐต้องมีนโยบายเข้มข้น

รายงานข่าวจากบลูมเบิร์ก เผยผลสำรวจความคิดเห็นด้านสภาพอากาศครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม Gen Z หรือผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพอากาศในอนาคตของโลกมากกว่าผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นในประเทศที่ก่อมลพิษเป็นอันดับต้นๆ ของโลก จะมีความเชื่ออย่างยิ่งว่าภาวะโลกร้อนเป็นภาวะฉุกเฉิน การสำรวจความคิดเห็นด้านสภาพอากาศในครั้งนี้ดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มีผู้ตอบแบบสอบถาม 1.2 ล้านคนใน 50 ประเทศ ซึ่งนับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยทำการสำรวจมา อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ไม่ได้มีการสำรวจประชากรจีนซึ่งเป็นผู้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ที่สุดในโลก รายงานยังระบุว่า 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามจากทั่วโลกที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเหตุฉุกเฉิน เมื่อเทียบกับผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมีเพียง 58% ที่มองเช่นนั้น Stephen Fisher ศาสตราจารย์ด้านสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด กล่าวว่า การสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้สะท้อนการรับรู้ถึงภาวะฉุกเฉินทางสภาพอากาศที่แพร่หลายมากกว่าที่เคยคิดไว้ นอกจากนี้เรายังพบว่า คนส่วนใหญ่ต้องการการตอบสนองต่อนโยบายที่เข้มข้นและรุนแรงอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว 64% ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่า ภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องฉุกเฉินและในจำนวนนี้ 59% กล่าวว่าจำเป็นต้องมีการตอบสนองอย่างเร่งด่วน การอนุรักษ์ผืนดินและป่าไม้ การเพิ่มพลังงานหมุนเวียนและการใช้เทคนิคการทำฟาร์มที่เป็นมิตรกับสภาพอากาศเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด อีกทั้งการให้บริษัทต่างๆ จ่ายชดเชยค่ามลพิษเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับการสนับสนุนสูงจากผู้ตอบแบบสอบถามในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศที่มีรายได้สูง

‘บั๊ดดี้โฮมแคร์’ ตัวอย่างโครงการน้ำดีที่กองทุน BKIND สนับสนุน เพื่อสังคมยั่งยืน คืนความสุขใจแก่ผู้ลงทุน

‘บั๊ดดี้โฮมแคร์’ ตัวอย่างโครงการน้ำดีที่กองทุน BKIND สนับสนุน เพื่อสังคมยั่งยืน คืนความสุขใจแก่ผู้ลงทุน

 โดย จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ เมื่อได้ยินคำว่า “การลงทุน” หลายคนอาจคาดหวังผลตอบแทนคืนกลับมาในรูปเม็ดเงินเท่านั้น แต่อันที่จริงแล้ว มีการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นได้ เมื่อเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ลงทุนไป สามารถสร้างความยั่งยืนกลับคืนสู่สังคมและประเทศชาติได้ ทั้งยังมอบความสุขใจคืนให้แก่ผู้ลงทุนด้วย “กองทุนรวม คนไทยใจดี (BKIND)” เป็นหนึ่งในรูปแบบการลงทุนลักษณะนี้ โดยตลอดเวลากว่า 6 ปีที่กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นมา แบ่งเงินค่าจัดการกองทุน 40% ไปสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคมแล้วถึง 54 โครงการ รวมเป็นเงินเกือบ 42 ล้านบาท โครงการบั๊ดดี้โฮมแคร์ (Buddy Homecare) กลไกดูแลผู้สูงอายุยากไร้ เป็นตัวอย่างหนึ่งของโครงการดีๆ ที่กองทุน BKIND เข้าไปสนับสนุน โดยโครงการนี้มีส่วนช่วยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ได้พร้อมกันถึง 2 ประการในคราวเดียว ทั้งในแง่การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในทุกช่วงอายุ รวมทั้งการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ สำหรับบั๊ดดี้โฮมแคร์ เป็นกิจการเพื่อสังคม ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา 2 ด้านได้ในคราวเดียวกัน ทั้งปัญหาผู้สูงอายุยากไร้ที่ขาดคนดูแล และปัญหาเด็กชนเผ่าที่ขาดโอกาสทางการศึกษา […]

Plant-Based Meat: กระแสความนิยมของธุรกิจอาหารในอนาคต

Plant-Based Meat: กระแสความนิยมของธุรกิจอาหารในอนาคต

โดย…รุ่งนภา  เสถียรนุกูล กองทุนบัวหลวง การบริโภค Plant-Based ได้รับความนิยมอย่างมาก และถือว่าเป็นกระแสความนิยมของธุรกิจอาหารในอนาคต โดย Plant-Based Protein หรือ โปรตีนทดแทนจากพืช  คือ อาหารที่ทำมาจากพืช โดยส่วนผสมส่วนใหญ่จะทำมาจากถั่ว และบีทรูท ผู้ผลิตแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอเมนูใหม่ ให้มีรสสัมผัสที่ใกล้เคียงกับเนื้อสัตว์ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรับประทาน Plant-Based มากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น และเชื่อว่าการรับประทานพืชผัก มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่าการรับประทานเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์แปรรูป เนื่องจากองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติ หรือ International Agency for Research on Cancer (IARC) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาระบุถึงผลการวิจัยว่า การรับประทานเนื้อแปรรูปและเนื้อแดงมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มความเสี่ยงการเป็นมะเร็งลำไส้และไส้ ทำให้คนที่รักสุขภาพ หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ และหันมารับประทานอาหารจากพืชแทน โดย Plant-Based  ยังคงให้รสสัมผัสที่เหมือนและคุณค่าทางสารอาหารที่ใกล้เคียงกับการรับประทานเนื้อสัตว์ ทำไมถึงกล่าวว่า การรับประทานเนื้อจากพืช หรือ Plant-Based Meat ช่วยลดโลกร้อนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรนั้น […]

เศรษฐกิจที่สุขภาพดีช่วยลดความไม่เท่าเทียมได้ แต่อยู่ในขอบเขตที่จำกัด

เศรษฐกิจที่สุขภาพดีช่วยลดความไม่เท่าเทียมได้ แต่อยู่ในขอบเขตที่จำกัด

ซีเอ็นบีซี รายงานว่า ไวรัสโคโรนาที่ระบาดส่งผลให้เศรษฐกิจหดตัวและเกิดการสูญเสียงานอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน ทั้งยังสะท้อนให้เห็นความไม่เท่าเทียมกันที่เลวร้ายลงทั่วโลกด้วย ทั้งนี้ ธนาคารโลก ระบุว่า ปัญหาความยากจนอย่างรุนแรงของโลกจะเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบมากกว่า 20 ปี จากการที่โควิด-19 ทำให้คนหลายล้านคนต้องใช้ชีวิตด้วยเงินน้อยกว่า 1.90 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน David Wilcox เจ้าหน้าที่อาวุโสจากสถาบันเศรษฐกิจนานาชาติปีเตอร์สัน กล่าวว่า เศรษฐกิจขาลงในสหรัฐฯ มีแนวโน้มจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมที่รุนแรงขึ้น และภาวะถดถอยนี้มีลักษณะเฉพาะตัว โดยจากข้อมูล พบว่า อัตราการจ้างงานสำหรับแรงงานที่มีค่าจ้างสูงกลับมาอยู่ในระดับเดียวกับช่วงก่อนโควิด-19 ระบาด แต่สำหรับการจ้างแรงงานค่าแรงต่ำยังคงลดลงกว่า 20% “การฟื้นตัวนี้ ไม่มีผลมากต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ แต่สถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมที่มีสุขภาพดีจะช่วยบรรเทาความไม่เท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีที่เพิ่งผ่านมาได้” Wilcox กล่าว เขา ยังบอกอีกว่า เมื่อได้รับวัคซีนอย่างกว้างขวางแล้ว ประชาชนจะรู้สึกสะดวกใจในการทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นพลังงานสำคัญสำหรับเศรษฐกิจภาคบริการในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาด โดยในจำนวนนี้กล่าวรวมถึงการไปยิม รับประทานอาหารที่ร้าน การขึ้นเครื่องบินโดยสาร และการเข้าร่วมประชุมด้วย สิ่งเหล่านี้จะช่วยผู้คนจำนวนมากที่ไม่มีงานทำตั้งแต่กลางเดือน มี.ค. ปีที่แล้วได้ ขณะที่ Richard Yetsenga หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคาร ANZ […]

ESG มากแค่ไหนถึงเพียงพอ: กรณีศึกษาจาก Facebook

ESG มากแค่ไหนถึงเพียงพอ: กรณีศึกษาจาก Facebook

โดย ชัยธัช เบน บุญญาปะมัย กองทุนบัวหลวง ในปัจจุบัน มีเงินทุนภายใต้การบริหารของนักลงทุนสถาบันที่ใช้แนวคิดการลงทุนแบบยั่งยืน หรือที่เรียกว่า ESG (Environmental Social และ Governance) อยู่ราว 30 ล้านล้านดอลลาร์ฯ โดยเพิ่มขึ้นมากถึง 34% นับจากปี 2016 (อ้างอิงจาก Global Sustainable Investment Alliance) ขณะที่ ข้อมูลของ Morningstar พบว่า การลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนอย่างยั่งยืน (ESG) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับ 1 ล้านล้านดอลลาร์ฯ และในช่วงนี้การลงทุนลักษณะดังกล่าวนับว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่กองทุนเหล่านี้ สะท้อนถึงผลเชิงบวกของบริษัทที่มีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ขณะเดียวกัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่านักลงทุนหันมาสนใจลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีกันมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่เกิดวิกฤติ COVID-19 ซึ่งจากข้อมูลของ Morningstar นั้น ชี้ให้เห็นว่า กองทุนหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ (Large Cap) ที่มีผลตอบแทนสูงสุด 10 […]