กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ (B-ACTIVE) และกองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX)

กองทุนเปิดบีแอ็คทีฟ (B-ACTIVE) และกองทุนเปิดบีเฟล็กซ์ (B-FLEX)

วัตถุประสงค์การลงทุน กระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้และหรือเงินฝาก รวมทั้งหลักทรัพย์และทรัพยสินอื่นๆ ตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ Bloomberg (A): BFLEX TB / BACTIVE TB Fund Size: B-FLEX: 1,580 ล้านบาท / B-ACTIVE 413 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 28 ธ.ค. 2018) Morningstar Category: B-FLEX: Conservative Allocation / B-ACTIVE: Aggressive Allocation สรุปภาพรวมตลาดตราสารทุนไทยช่วงเดือน ธ.ค. 2018 ตลาดหุ้นไทยปิดท้ายปี 2018 ด้วยความผันผวนโดย SET Index ปรับลดประมาณ 10.9% ในไตรมาส […]