Chinese Unicorns “แรง” ใกล้ไล่ทันสหรัฐฯ

Chinese Unicorns “แรง” ใกล้ไล่ทันสหรัฐฯ

สตาร์ตอัพที่จัดเป็น Unicorns (ยูนิคอร์น) คือ สตาร์ตอัพที่มีมูลค่าบริษัทเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ เกิดขึ้นในสหรัฐและยุโรปเป็นจำนวนมาก แต่ในปี 2015 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เพราะมีกระแสธุรกิจสตาร์ตอัพกระจายไปทั่วโลก CB Insights ระบุว่า ในปี 2015 ยูนิคอร์นที่เกิดขึ้นในประเทศจีนมีจำนวนมากกว่ายุโรปและกำลังไล่ตามสหรัฐมาอย่างกระชั้นชิด เว็บไซต์ wired.co.uk รายงานว่า ในปี 2017 ธุรกิจสตาร์ตอัพที่ขึ้นมาเป็นยูนิคอร์นส่วนมากมาจากธุรกิจด้านเทคโนโลยี ทั้งนี้ในปีนี้มี 41 บริษัทที่ทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีจากทั่วโลก โดยเป็นบริษัทจากจีน 15 บริษัท ซึ่งมีเพียง 5 บริษัทในทวีปยุโรป และอเมริกายังครองแชมป์ประเทศที่มียูนิคอร์นมากที่สุด โดยมีจำนวน 17 บริษัท ย้อนหลังไปเมื่อปี 2009 สหรัฐฯ เป็นประเทศแรกที่มียูนิคอร์น จนมาถึงปัจจุบันทั่วโลกมียูนิคอร์น 215 บริษัท โดยเป็นของสหรัฐฯ 107 บริษัท ที่น่าสนใจส่วนใหญ่เป็นสตาร์ตอัพที่อยู่ในแคริฟอร์เนีย แต่ถ้ามาดูอัตราเร่งของการเพิ่มขึ้นของยูนิคอร์นแล้ว จีนมา […]