BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 พฤศจิกายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 13 – 17 พฤศจิกายน 2023

The Rise of ASIA INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “Fed ส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยติดตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พอร์ตเข้าสู่โหมดปรับอีกครั้ง เพิ่มสัดส่วนตราสารหนี้ Credit quality ในส่วนของหุ้น ตลาดมีมุมมองเชิงบวกต่อกำไรในปี 2024 โดยเฉพาะในกลุ่ม Healthcare, Communication Services และ Information Technology ส่วนจีน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นการสะท้อนภาพเชิงบวกต่อการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของจีนที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น” BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Market & Economy THAILAND By BBLAM “เงินเฟ้อทั่วไปของไทยประจำเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ติดลบเป็นเดือนแรกตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี 2021 ส่งผลให้เงินเฟ้อ 10 เดือนแรกของปีนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.60%” […]

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 พฤศจิกายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 6-10 พฤศจิกายน 2023

The Rise of ASIA INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “B-SELECT ประจำไตรมาส 4 นี้ ผู้จัดการกองทุนให้คำแนะนำการลงทุนไปที่กองทุน B-DYNAMIC BOND, B-GLOBAL, B-BHARATA และ B-INNOTECH” BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ  B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯ พื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Market & Economy GLOBAL By BBLAM “ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลต่อการลงทุนในเดือน ต.ค.-พ.ย. ได้แก่ GDP ไตรมาส 3/2023 สะท้อนภาพการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ, สงครามและนัยยะต่องบประมาณคลังสหรัฐฯ และเครื่องชี้ด้านการส่งออกเริ่มส่งสัญญาณ Bottoming-Out” Fixed Income GLOBAL By BBLAM “ปัจจัยภายในประเทศที่ยังคงกดดันตลาดมาจากความกังวลต่อปริมาณพันธบัตรที่จะเพิ่มขึ้นจากมาตรการภาครัฐ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2023

The Rise of ASIA INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “คาดว่า กำไรของบริษัทในอินเดียยังคงแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 20 ปี โดยกำไรบริษัทจดทะเบียนสามารถเติบโตที่เฉลี่ย 20% ต่อปี ในช่วง FY2021-23 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีก 18.7% และ 16.6% ในปี FY2024 และ 2025 ตามลำดับ” BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF กองทุนลงทุนเน้นเทรนด์ที่จะมาในอนาคต เช่น AI : B-FUTURE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-FUTURERMF และ B-FUTURESSF Market & Economy U.S. By BBLAM “GDP สหรัฐฯ ขยายตัว […]

BBLAM Weekly Investment Insights 23-27 ตุลาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 23-27 ตุลาคม 2023

The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “ผลตอบแทนตลาดหุ้นดูมีทิศทางน่าสนใจลดลง โดยเฉพาะในกลุ่ม Tech ที่เคยให้ผลตอบแทนดีในช่วง 6-7 เดือน ทั้งนี้มีคำถามว่า กลุ่ม Big Tech ยังมีความสนใจไหม แพงไปหรือยัง กลุ่ม GENERATIVE AI มีบทบาทต่อการเติบโตของกลุ่มเทคฯยังไงบ้าง สงครามจะกระทบกับตลาดเงินในลักษณะใด” BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นคุณภาพจากทั่วโลก : B-GLOBAL หรือกองทุนลดหย่อนภาษี B-GLOBALRMF  กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF และกองทุน SSF เลือก B-ASIASSF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF กองทุนลงทุนเน้นเทรนด์ที่จะมาในอนาคต เช่น AI : B-FUTURE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-FUTURERMF และ B-FUTURESSF Market & Economy GLOBAL BBLAM X WELLINGTON MANAGEMENT “ตลาดปรับมุมมองว่า ดอกเบี้ยสูงยังคงต่อเนื่องไปอีกพักใหญ่ ทำให้เดือนที่ผ่านมาสินทรัพย์เสี่ยงต่างได้รับผลกระทบ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 ตุลาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 16-20 ตุลาคม 2023

The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM 4 INVESTMENT THEME FOR Q4 23 Up in Credit Quality – (Overweight GOV & IG BOND / B-DYNAMIC BOND) : ระดับของการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในขณะที่ ดอกเบี้ยน่าจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาจาก Credit Spread ที่แคบเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในระยะยาว การเน้นลงทุนตราสารหนี้ในกลุ่มที่มีคุณภาพดี น่าจะสอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจมากกว่า US Resilience – (Growth over Value / B-INNOTECH) : เศรษฐกิจสหรัฐฯ แม้จะส่งสัญญาณชะลอตัวและความเสี่ยงโดยรวมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงหลายเดือนก่อน ทั้งจากภาคการจ้างงานและภาคอสังหาริมทรัพย์ แต่ยังน่าจะชะลอตัวแบบ Soft Landing และแม้ดอกเบี้ยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูง […]

กองทุน B-INNOTECH, B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Q3/2023

กองทุน B-INNOTECH, B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF Q3/2023

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี (B-INNOTECH) กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เพื่อการเลี้ยงชีพ (B-INNOTECHRMF)  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี เพื่อการออม (B-INNOTECHSSF)   “ กองทุนได้ประโยชน์จากการเลือกลงทุนในกลุ่ม Interactive Media & Services Hotels กลุ่ม restaurants & leisure และกลุ่ม entertainment” ในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาถึงเดือน ก.ค. กองทุนได้ประโยชน์จากการเลือกลงทุนในกลุ่ม Interactive Media & Services Hotels กลุ่ม restaurants & leisure และกลุ่ม entertainment ขณะที่มีการให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นรายตัว ดังนี้ กองทุนให้น้ำหนักกลุ่ม Software โดยเฉพาะ Microsoft น้อยกว่าดัชนี ได้ส่งผลดีกับกองทุน หลังจาก Microsoft รายงานตัวเลขการเติบโตที่ชะลอลงเนื่องจากรายได้ของธุรกิจ Cloud Service Azure ชะลอลง แม้ว่าจะมีการลงทุนใน OpenAI […]

BBLAM Weekly Investment Insights 18-22 กันยายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 18-22 กันยายน 2023

The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM “ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัว สภาพคล่องในระบบที่ลดลง Bond Yield ที่อยู่ในระดับสูง กดดัน Valuation ของตลาดหุ้นที่มีมูลค่าสูงเกินไป ถึงแม้จะเป็นจังหวะสะสมหุ้นที่มีเทรนด์เติบโตระยะยาว แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยแวดล้อม ผลตอบแทนของตราสารหนี้เมื่อเทียบกับความเสี่ยงจูงใจกว่าหุ้นเช่นกัน” สัปดาห์นี้ คุณวันภาสิริ  พัฒนกิจการุณ จาก Fund Management BBLAM มาพูดถึงว่า ทำไมกองทุนตราสารหนี้เป็น “ผู้ชนะ” และจำเป็นต้องมีในพอร์ตในช่วงที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ถึงแม้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐฯจะฟื้นตัวขึ้นมา ภาพรวมตลาดการลงทุนครึ่งปีแรกนั้น ถึงแม้ตลาดหุ้นจะฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าคาด จากปัจจัยหนุนทางด้านเศรษฐกิจที่ไม่ได้แย่ลงตามที่เคยคาดไว้ และยังคงมีการเติบโตที่ดี ได้แก่ ดัชนีภาคการบริการ การใช้จ่ายภาคการบริโภค และอัตราการว่างงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ  อัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เพิ่มมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ตามอัตราเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มผ่านพ้นจุดสูงสุด ตามรายงานดัชนี CPI ทั่วไปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวลงเหลือเพียง 3.2% จากจุดสูงสุดกว่า 9% ในปีที่แล้ว ทำให้มีแนวโน้มมากขึ้นที่ Fed จะยุติการดำเนินนโยบายคุมเข้มด้านการเงินในปีนี้ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 11-15 กันยายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 11-15 กันยายน 2023

The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY By BBLAM BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนตราสารหนี้เน้นยืดหยุ่น : B-DYNAMIC BOND และ กองทุนลดหย่อนภาษี : B-DYNAMICRMF และ B-DYNAMICSSF  กองทุนลงทุนหุ้นญี่ปุ่น : B-NIPPON  กองทุนลงทุนอินเดีย : B-BHARATA หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INDIAMRMF กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯพื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF กองทุนลงทุนเน้นเทรนด์ที่จะมาในอนาคต เช่น AI : B-FUTURE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-FUTURERMF และ B-FUTURESSF Market & Economy GLOBAL By BBLAM “ความกังวลต่อทิศทางดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯที่ยังดูแข็งกร้าว ส่งผลให้ Earnings Yield ตราสารทุน และ ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปีใกล้เคียงกันมากที่สุด ทำให้ผลตอบแทนตราสารทุนอาจไม่คุ้มเสี่ยงเมื่อเทียบกับพันธบัตร ผลตอบแทนที่ได้รับจากฝั่ง DM เป็นผลจากการปรับเพิ่ม P/E Multiples เป็นหลัก จะมีเพียงญี่ปุ่น และอินเดียที่มาจากEarnings Growth เพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่ม ASEAN และจีน […]

BBLAM Weekly Investment Insights 4-8 กันยายน 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 4-8 กันยายน 2023

The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY BBLAM X Beartai BBLAM แนะนำกองทุน กองทุนลงทุนในเทคโนโลยี แต่พยายามเฟ้นหาหุ้นเทคฯ พื้นฐานดี มูลค่ายังน่าลงทุน : B-INNOTECH หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-INNOTECHRMF และ B-INNOTECHSSF กองทุนลงทุนเน้นเทรนด์ที่จะมาในอนาคต เช่น AI : B-FUTURE หรือกองทุนลดหย่อนภาษี ได้แก่ B-FUTURERMF และ B-FUTURESSF Market & Economy THAILAND By BBLAM “BBLAM มองว่า การลงทุนในตลาดหุ้นเริ่มมีทิศทางชัดเจนขึ้น ภายใต้แรงผลักดันของผู้นำรัฐบาลที่จะทำนโยบายของแกนนำก่อนโดยอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์ เช่น ค้าปลีก อาหารและเครื่องดื่ม Tourism-related และคมนาคม“ ดร.มิ่งขวัญ ทองพฤกษา Chief Economist จาก BBLAM พูดถึงการเมืองไทยว่า การจัดตั้งรัฐบาลมีความชัดเจนมากขึ้นในเดือนนี้  BBLAM คาดการณ์ นโยบายรัฐบาลที่มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับการผลักดันก่อน (สะท้อนจากกระทรวงที่บริหารโดยพรรคแกนนำหลัก) ได้แก่ นโยบายที่สนับสนุนการบริโภค การท่องเที่ยว และคมนาคม สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้รับประโยชน์ ได้แก่ […]

BBLAM Weekly Investment Insights 14 – 18 สิงหาคม 2023

BBLAM Weekly Investment Insights 14 – 18 สิงหาคม 2023

2023 – The Rise of Asia INVESTMENT STRATEGY BBLAM X Pictet Asset Management “หุ้นกลุ่ม “Magnificient Seven” ทำผลตอบแทนได้ถึง 68% เมื่อเทียบกับหุ้นทั้งหมดที่เหลือใน S&P500 ที่ทำผลตอบแทนได้เพียง 6%” ใน Global market overview ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ทาง Pictet Asset Management ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุนหลักของ B-SIP และ B-PREMIUM พูดถึงภาพรวมของการลงทุนว่า ตลาดหุ้นโดยรวมปีนี้ให้ผลตอบแทน 18% โดยได้รับแรงผลักดันจากการประกาศผลการดำเนินที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียน การคลายความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้อ  ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว สำหรับในตลาดหุ้นของประเทศพัฒนาแล้ว ตลาดสหรัฐฯ มีผลประกอบการดีที่สุด ด้วยแรงสนับสนุนจากการประกาศผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่ 2 ทำให้ Down Jones blue […]