B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

B-WORK เผยไตรมาส 3 ยังคงแข็งแกร่ง กำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เตรียมจ่ายเงินปันผล ครั้งที่ 9 ในอัตรา 0.1923 บาทต่อหน่วย วันที่ 8 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ยังคงมีผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2563 ที่แข็งแกร่ง โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิ 77.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว 200.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 402.1% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เป็นผลจาก B-WORK รับรู้กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมสำหรับเงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ใหม่ จากผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระด้วยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) จำนวน 124.3 ล้านบาท ส่งผลให้เงินลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรมใหม่อยู่ที่ 4,578.30 ล้านบาท “ถึงแม้ตั้งแต่ต้นปี […]

B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ทั้งผลดำเนินงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.1923 บาทต่อหน่วย

B-WORK ผลงานโดดเด่น ได้รับคัดเลือกเข้ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน ทั้งผลดำเนินงานไตรมาส 2 แข็งแกร่ง พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.1923 บาทต่อหน่วย

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน ESG Rating ในกำกับของสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เข้าอยู่ในยูนิเวอร์สของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับเป็นเครื่องชี้วัดที่สะท้อนให้เห็นว่า B-WORK มีผลการดำเนินงานด้าน ESG อันประกอบไปด้วย สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) ที่โดดเด่น “กองทุนบัวหลวง ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ให้ความสำคัญเรื่องผลการดำเนินงานด้าน ESG ไม่น้อยไปกว่าผลการดำเนินงานที่เป็นเม็ดเงิน เพราะตระหนักดีว่า การมี […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 อัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 7 อัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย วันที่ 10 มิ.ย. นี้

  นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1951 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก หรือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับ การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยเมื่อนับรวมตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ B-WORK […]

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) เตรียมจ่ายเงินปันผล 0.1956 บาทต่อหน่วย วันที่ 26 มี.ค. นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ (B-WORK) ประกาศจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.1956 บาทต่อหน่วย สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการรับเงินปันผล วันที่ 26 มีนาคม 2563 ที่จะถึงนี้ สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562 (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม […]