กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 70 ในอัตรา 0.13431 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 70 ในอัตรา 0.13431 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 70 ในอัตรา 0.13431 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 4 ในอัตรา 0.2208  บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. 2567 นี้ นายพรชลิต   พลอยกระจ่าง   กรรมการผู้จัดการ   Head  of  Real  Estate  &  Infrastructure  Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)  เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่   70  จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  1  ปี 2567 (ระหว่างวันที่  1 มกราคม  2567  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2567)  และกำไรสะสม […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 69 ในอัตรา 0.29994 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 69 ในอัตรา 0.29994 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ครั้งที่ 69 ในอัตรา 0.29994 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 3 ในอัตรา 0.0600 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค. 2567 นี้ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  69 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  4  ปี 2566   (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2566  ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2566)  และกำไรสะสม […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ในอัตรา 0.2095 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ในอัตรา 0.2095 บาทต่อหน่วย

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล ในอัตรา 0.2095 บาทต่อหน่วย และจ่ายลดทุนครั้งที่ 2 ในอัตรา 0.1505  บาทต่อหน่วย วันที่ 12 ธ.ค. นี้ นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่   68 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  3  ปี 2566    (ระหว่างวันที่  1 กรกฎาคม  2566  ถึงวันที่  30  กันยายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.2095 บาทต่อหน่วย […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.2049 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินคืนทุนครั้งที่ 1 หน่วยละ 0.1451 บาท วันที่ 14 ก.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.2049 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินคืนทุนครั้งที่ 1 หน่วยละ 0.1451 บาท วันที่ 14 ก.ย. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่   67 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  2  ปี 2566    (ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2566  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 2566) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.2049 บาทต่อหน่วย รวมทั้งจ่ายเงินคืนทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 หน่วยละ 0.1451 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินคืนทุน ในวันที่  31 สิงหาคม  2566  และกำหนดจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินคืนทุน ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่  14  กันยายน  […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล อัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 66   จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  1  ปี 2566    (ระหว่างวันที่  1 มกราคม  2566  ถึงวันที่  31  มีนาคม 2566) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.3500 บาทต่อหน่วย  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่   31  พฤษภาคม  2566    และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่  14  มิถุนายน  2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน   FUTUREP  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น  66 ครั้ง […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3400 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3400 บาทต่อหน่วย วันที่ 20 มี.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)   เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่   65    จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  4  ปี 2565  (ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม  2565  ถึงวันที่  31  ธันวาคม 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา  0.3400 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  7 มีนาคม 2566   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 20 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน   FUTUREPF  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 65 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.4850 […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.3300 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ธ.ค. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 64 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่  3  ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม  2565  ถึงวันที่  30 กันยายน 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3300 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF  ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 64 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.1450 บาทต่อหน่วย ในไตรมาสที่ […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2800 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ก.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2800 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 ก.ย. นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือBBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)   เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  63  จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565)  ในอัตรา 0.2800 บาทต่อหน่วย   โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน       เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  31 สิงหาคม 2565    และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กันยายน 2565 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREPF ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 63 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2600 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2600 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                    Press Release นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)   เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  62 จากผลการดำเนินงานไตรมาสแรกปี 2565 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565) และกำไรสะสม ในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่  31 พฤษภาคม 2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก ปี 2565 […]

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2200 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มี.ค. นี้

กองทุน FUTUREPF เดินหน้าจ่ายปันผล 0.2200 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มี.ค. นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                                    Press Release นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค  (FUTUREPF)   เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่  61 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564  ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.2200 บาท  โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน  เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่   28   กุมภาพันธ์   2565   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มีนาคม 2565 สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ปี 2564 กองทุน FUTUREPF […]