ตามติดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทย…เหตุใดจึงเติบโต

ตามติดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ในไทย…เหตุใดจึงเติบโต

By…จารุพันธ์ จิระรัชนิรมย์ พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ หรือ Solar Energy จัดเป็นพลังงานทดแทนประเภทหนึ่ง ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ประกอบกับทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น ทำให้มีความต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพผลิตพลังงานมากขึ้น ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในประเทศไทย หากจะขยายความให้ชัดเจนยิ่งขึ้น คงต้องอ้างอิงถึงกระทรวงพลังงาน ที่วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่จัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ.2558-2579 ไว้ โดยมี 3 ด้านหลักที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญ ด้านความมั่นคงทางพลังงาน – เน้นการตอบสนองปริมาณความต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม ด้านเศรษฐกิจ – คำนึงถึงต้นทุนพลังงานที่เหมาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ ไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม – เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน จากแผนพัฒนาฯ นี้เอง กระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายว่า ในปี 2579 จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งหมด 6,000 […]