‘SUPEREIF’ แจ้งผลคืบหน้าใบรับรองก่อสร้างอาคาร 2 โรงไฟฟ้า คาดเรียบร้อยใน มิ.ย. พร้อมเดินหน้าขายกองทุน

‘SUPEREIF’ แจ้งผลคืบหน้าใบรับรองก่อสร้างอาคาร 2 โรงไฟฟ้า คาดเรียบร้อยใน มิ.ย. พร้อมเดินหน้าขายกองทุน

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ SUPER ได้แจ้งความคืบหน้าของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ว่า บริษัทได้แจ้งผลการอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวม SUPEREIF แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้สามารถเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมได้ต่อเมื่อโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ที่กองทุนฯ จะลงทุนในสิทธิรายได้สุทธิ ได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการได้เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว แต่ต่อมาแขวงการทางได้มีหนังสือขอเวนคืนที่ดินที่เป็นที่ตั้งของโครงการบางส่วนเพื่อทำการก่อสร้างถนน เป็นผลทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ของทั้ง 2 โครงการ บริษัทมีความจำเป็นต้องยื่นคำขอแก้ไขใบอนุญาตที่สำคัญรวม 5 ฉบับ จึงขอแจ้งความคืบหน้าของการได้รับใบอนุญาตของโครงการโรงไฟฟ้า 2 โครงการ ดังนี้ 1.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.1) ได้รับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว 2.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน […]